Bonus pro ředitele ČT určují přesnější pravidla

Kritéria odměny ředitele České televize jsou nově podrobnější a obsahují každoroční cíle.

Petr Dvořák. Foto: Serial Killer

Petr Dvořák. Foto: Serial Killer

Radní České televize začnou rozhodovat o manažerském bonusu pro generálního ředitele podle nových kritérií. Ta jsou oproti těm stávajícím podrobněji definovaná a zohledňují konkrétní cíle, které mají radní managementu schválit vždy na začátku roku. Nejvyšší možná výše odměny zůstává: maximálně jde o 2,42 milionu Kč, desetinásobek měsíční mzdy generálního ředitele, která činí 242.000 Kč měsíčně. Dodatek ke smlouvě ředitele Petra Dvořáka radní finálně schválili během svého prosincového zasedání. Na obsahu kritérií se shodli už loni v březnu, koncem roku přijali usnesení doplňující, kdy a jak budou podmínky vyhodnocovat. 

„Kritéria odpovídají běžným standardům ve velkých organizacích,“ shrnul na prosincové schůzi jeden z  místopředsedů Rady ČT Pavel Kyslika, který dokument připravil v dialogu s generálním ředitelem Dvořákem a dnes už bývalou radní Hanou Lipovskou. „Cílem byla racionalizace kritérií. Nastavit to tak, jak to funguje ve velkých společnostech. Stávající kritéria trpěla řadou problémů, nepočítala třeba s každoroční aktualizací klíčových projektů,“ doplňuje pro Médiář předseda Rady ČT Pavel Matocha.

Dosavadní kritéria se skládala ze tří velkých okruhů (hospodářské výsledky, úroveň vysílání, manažerské výsledky), v praxi ale radní vedli spíš všeobecnou rozpravu postavenou na subjektivním hodnocení práce ředitele. Dvořák, který veřejnoprávní televize šéfuje od roku 2011, sedm let dostával plný bonus, až předloniloni mu radní třetinu ubrali, obdržel tak zhruba 1,6 milionu Kč. V roce 2020 radní Lipovská dokonce navrhovala nulu. Radní tehdy mluvili hlavně o problémech ve Dvořákově komunikaci s kontrolním orgánem. V reakci na nepříliš strukturované debaty se rozhodli klíč pro udělování manažerských odměn standardizovat, s čímž Dvořák souhlasil.

Pohyblivá část odměny pro ředitele se nově skládá ze dvou částí: výkonové a osobní. První část posuzuje televizi jako celek – její hospodaření, sledovanost nebo naplňování každý rok určených projektů - a na celkové odměně se podílí ze 70 %. Zbylých 30 % tvoří hodnocení práce samotného generálního ředitele, kdy radní zajímá jeho působení uvnitř instituce, komunikace navenek a spolupráce s radou. Zejména výkonová část, navázána na konkrétní požadavky třeba v otázkách sledovanosti, by podle radních měla vnést do hodnocení „exaktnost“.

Jak jsou stanovena nová kritéria bonusu šéfa ČT

 • I. Výkonová složka (70 % bonusu)
  • A. Finanční dimenze
   • dodržení rozpočtu České televize: váha 25 %
  • B. Společenská dimenze
   • naplňování poslání a cílů ČT: váha 25 %
   • celoroční podíl České televize na diváckém trhu: váha 5 %
   • spokojenost s programovou nabídkou České televize: váha 10 %
  • C. Projektová dimenze
   • plán a implementace opatření v oblasti hospodárnosti: váha 10 %
   • inovační projekty: váha 5 %
  • D. Zaměstnanecká dimenze
   • spokojenost, loajalita a zapojení zaměstnanců: váha 10 %
   • rozvoj zaměstnanců: váha 10 %
 • II. Osobní složka (30 % bonusu)
  • kvalitativní hodnocení Rady ČT, váha 100 %
   • vedení a motivace lidí, podpora změn a inovací
   • komunikace s veřejnost a partnery
   • podpora důvěryhodnosti a reputace značky ČT
   • spolupráce a komunikace s Radou ČT a její dozorčí komisí

Zdroj: Česká televize

Jak vypadala dosavadní kritéria bonusu šéfa ČT

Ke kritériím vyhodnocovaným Radou ČT patří:

 • hospodářské výsledky ČT, zejména:
  • vyrovnané hospodaření,
  • dodržování plánovaného rozpočtu,
 • úroveň televizního vysílání ČT, zejména:
  • kvalita programové nabídky,
  • posouzení vývoje celkového celoročního podílu ČT na diváckém trhu,
 • manažerské výsledky a plnění dalších povinností, zejména:
  • dodržování právních předpisů, Statutu a Kodexu ČT,
  • komunikace s Radou ČT a plnění jejích usnesení,
  • komunikace s veřejností,
  • plnění strategických plánů a realizace projektových záměrů,
  • kvalita manažerských rozhodnutí,
  • kvalita kontrolních procesů a činností.

Roční bonus zaměstnance je nenárokový - vyhodnocení splnění kritérií závisí na výlučné úvaze Rady ČT, která však v případě nepřiznání či snížení ročního bonusu své rozhodnutí musí zdůvodnit. Přiznání ročního bonusu za určitý rok neznamená právo zaměstnance na roční bonus za další období nebo na bonus v určité výši. Tím není dotčeno ujednání tohoto článku níže.

Vyhodnocení kritérií a určení výše ročního bonusu provede Rada ČT tak, aby byl roční bonus (bude-li přiznán) vyplacen zaměstnanci nejpozději ve vyúčtování mezd za měsíc červen následujícího kalendářního roku. Nerozhodně-li Rada ČT s uvedením příslušných důvodů do konce června následujícího kalendářního roku o tom, že roční bonus za předchozí kalendářní rok nebude zaměstnanci přiznán, resp. nebude přiznán v plné výši, má se za to, že zaměstnanci vznikl nárok na roční bonus v maximální výši.

Schváleno Radou ČT na jednání 26. června 2017

Kritéria stanovují povolené odchylky od schváleného rozpočtu, minimální podíl České televize na celkové sledovanosti (29,75 %) nebo počítají se zapojením metriky Net Promoter Score (NPS) pro měření spokojenosti zaměstnanců. Radní také nově vždy v lednu na návrh ředitele schválí cíle pro nadcházející rok. Ty mají dvě části: první sleduje úsporná opatření, druhá inovační projekty. První sadu cílů, těch pro rok 2021, schválili radní loni v červnu. Počítají s omezením cest ve prospěch videohovorů či se spuštěním nové generace iVysílání. Nové cíle proberou na následujícím zasedání, stejně tak by měli řešit dosud nepřijatý rozpočet pro letošní rok.

Radou schválené cíle pro šéfa ČT pro rok 2021

 • 1. Plán a implementace opatření navržených v oblasti hospodárnosti
  1. Databáze lokací, Databáze umělců hereckého a komparsního rejstříku, Databáze dodavatelů – váha 30 %
   • Popis: Zavedení a „naplnění“ nového systému Databáze lokací, inovované Databáze umělců hereckého a komparsního rejstříku a nové Databáze dodavatelů Příspěvek ke zvýšení hospodárnosti: Využití těchto nových databází při výrobě pořadů umožní produkcím omezit využívání externích lokačních a castingových společností, čím vznikne úspora externích prostředků. Zároveň umožní spolupracovat s osvědčenými a efektivními dodavateli.
   • Milník pro rok 2021: Samotné databáze jsou nyní vytvořeny a cílem pro rok 2021 je jejich naplnění a rozšíření mezi produkce. Milníkem pro rok 2021 je tedy především naplnění databází. Následně je budeme v dalších letech průběžné rozšiřovat a obměňovat.
  2. Realizace obměny infrastruktury přenosového vozu PV HD 1 vedoucí ke stabilizaci kapacit přenosové techniky bez nutnosti realizace stavby nového přenosového vozu – váha 30 %
   • Popis: Kompletní obměna infrastruktury PV HD 1 s cílem repase podvozku, kompletní rekonstrukce chladící a ventilační části. Dále se rekonstrukce bude týkat dorozumívací části a kompletní obměny audio a video infrastruktury předmětného přenosového vozu. Příspěvek ke zvýšení hospodárnosti: Nebude potřebovat pořizovat nový přenosový vůz a zároveň budou zabezpečeny potřeby České televize pro výrobu pořadů.
   • Milník pro 2021: Kompletně rekonstruovaný PV předat výrobě k užívání do 10/2021.
  3. Omezení cest a využívání vzdálené účasti na akcích a jednáních – váha 20 %
   • Popis: Využít zkušenosti z let 2020 a 2021 a určit akce a jednání, která bude možné absolvovat přes videokonference i po skončení omezení v souvislosti s onemocněním COVID19.
   • Příspěvek ke zvýšení hospodárnosti: Snížení nákladů na cestovné a reprezentaci. Milník pro 2021: Zohlednit v přípravě rozpočtu na rok 2022.
  4. Zavádění elektronizace procesů a využívání nových technologií – váha 20 %
   • Popis: Pro klíčové procesy identifikovat možnosti využití podpůrných nástrojů, které umožní zjednodušení procesů, snížení chybovosti, odstranění manuálně prováděných činností.
   • Příspěvek ke zvýšení hospodárnosti: Menší chybovost, zrychlení procesu, menší náročnost na pracovní místa, snížení nákladů na tisk, papír, manipulaci.
   • Milník pro 2021: Průběžně.
 • 2. Inovační projekty
  1. Nové iVysílání – váha 25 %
   • Popis: Projekt zahrnuje vytvoření nové podoby iVysílání České televize, a to jak z hlediska technologického konceptu, tak designu a uživatelského komfortu. Přínosem projektu je rozšíření a zkvalitnění programové nabídky na webu ČT, zvýšení komfortu uživatele, nové služby včetně možnosti zpoplatnění nově zpřístupněného obsahu.
   • Milník pro rok 2021: Zprovoznění základních funkcionalit do prosince 2021.
  2. Modernizace technologie odbavování – váha 25 %
   • Popis: Projekt zahrnuje kompletní obnovu infrastruktury odbavovacích komplexů ve vysílací technice. Spolu se spuštěním nových odbavovacích komplexů bude zajištěno vysílání celkem 5 regionálních okruhů satelitní a terestrické vysílací platformy.
   • Milník pro rok 2021: Kompletní spuštění řetězců vysílání v termínu 6/2022. Průběžné předávání jednotlivých řetězců do provozu od 4.Q 2021. Alespoň jeden řetězec s odladěným provozem spustit do konce roku 2021.
  3. Technické zajištění výměny významných prvků hardwarové infrastruktury DNPS II za plného provozu – váha 10 %
   • Popis: Nutná výměna značné části hardwarové infrastruktury, která umožní další pokračování využívání DNPS II (digital news production systém) pro výrobu zpravodajství a sportu a vedoucí k možnosti uzavření nutné servisní podpory.
   • Milník pro rok 2021: Testovací verze do prosince 2021.
  4. Plnohodnotný provoz webu ČT Edu – váha 10 %
   • Popis: V roce 2021 budou dokončeny práce na hlavním obsahovém rozvoji portálu ČT edu, který byl v roce 2020 nastartován v pilotní podobě jako pomoc učitelům v době COVID-19. V průběhu roku 2021 bude dokončeno budování obsahového jádra portálu, tedy relevantní pokrytí základních předmětů a témat. Dále také bude dokončena první fáze komunikační kampaně, jejímž cílem je podpořit učitele v tom, aby vnímali audiovizuální obsah jako užitečnou didaktickou pomůcku. Nejen pro distanční, ale i prezenční vzdělávání.
   • Milník pro rok 2021: Do prosince 2021. 3
  5. Nová interaktivní prezentace hospodaření ČT na webu – váha 5 %
   • Popis: S cílem rozšířit způsob informování veřejnosti o hospodaření ČT bude vytvořena nová interaktivní prezentace hospodaření České televize na webu ČT. Na začátku roku 2021 byla vytvořena pilotní verze, která bude dále rozpracována a rozšířena.
   • Milník pro rok 2021: Do října 2021.
  6. Nový web televizních poplatků – váha 10 %
   • Popis: Nový web televizních poplatků kromě nového přívětivějšího designu a přehlednější navigace bude také plně responsivní pro zobrazení na mobilních zařízeních a nabídne poplatníkům možnost využití nových platebních metod (vedle platební karty také expresní bankovní převod a Apple Pay a Google Pay).
   • Milník pro rok 2021: Do srpna 2021.
  7. Rozvojový a vzdělávací program pro klíčové vedoucí zaměstnance – váha 15 %
   • Popis: Nový rozvojový a vzdělávací program má za cíl poskytnout klíčovým vedoucím zaměstnancům možnost systematického rozvoje jejich manažerských kompetencí a seznámit je s nejnovějšími trendy v oblasti práce s lidmi. Pro jednotlivé manažerské úrovně bude stanoven kompetenční model, aktuální dovednosti vedoucí pracovníci budou průběžně vyhodnocovány a tomu přizpůsobovány plány rozvoje.
   • Milník pro rok 2021: Do prosince 2021.

Zdroj: Česká televize

Hlasovat o bonusu plánují radní stejně jako dosud v červnu. Dvořák zpracuje vlastní výkaz, který potom členové kontrolního orgánu posoudí. „Kde nebudou radní souhlasit, navrhnou vlastní hodnocení, o kterém se bude hlasovat. Rada je tím, kdo posuzuje, jestli generální ředitel kritéria splnil a v jaké výši má dostat bonus,“ říká předseda Matocha.

Nová „K. O. kritéria“ mohou bonus snížit na nulu

Teoreticky může ředitel na roční odměně nedostat nic. Součásti nového ujednání jsou totiž takzvaná K. O. kritéria. „V případě nesplnění některého z K. O. kritérií má Rada ČT možnost rozhodnout o přiznání nulového bonusu. Toto rozhodnutí musí potvrdit Rada ČT přijetím svého závazného usnesení, které musí být písemně zdůvodněno,“ stojí v příslušném dokumentu, který dosud rada nezveřejnila.

První kritickou podmínkou je nedodržení každý rok určeného zůstatku finančního majetku, druhou neplnění usnesení Rady ČT. Taková situace nastala třeba loni v březnu, kdy radní seznali, že Dvořák nesplnil jedno z jejich zadání. Pokud rada přijme podobné usnesení, může během následujícího roku generálního ředitele také odvolat.

V rozhlasu hlasují o bonusu každý půlrok, v ČTK vůbec

Principy pro přidělování odměn šéfům se ve veřejnoprávních médiích liší, v České televizi jsou dnes zdaleka nejpodrobnější. V případě Českého rozhlasu radní hlasují každý půl rok, kdy můžou generálnímu řediteli udělit až trojnásobek měsíčního platu, který aktuálně činí 192.000 Kč. Bonus tak nyní může dosáhnout až 576.000 Kč. Šéf rozhlasu René Zavoral dostal plnou odměnu za první loňské pololetíobě předloňská.

Předtím mu radní strhli 5 % kvůli článku na webu Českého rozhlasu, v němž iRozhlas.cz popisoval potyčku novinářky Petry Procházkové s redaktorem české verze ruské agentury Sputnik. Zavoral kvůli článku podle radních ne zcela splnil jedno z pěti kritérií pro udělení odměny, a to dodržování rozhlasového zákona, kodexu a statutu. Místo možných 40 % tak dostal pouze 35 %. Zbývající čtyři další kritéria tvoří plnění usnesení rady a dodržování s tím spojených termínů (10 % bonusu), plnění podílu na trhu (10 %), plánu (15 %) a vyrovnaného hospodaření (25 %). 

Radní Českého rozhlasu –⁠ stejně jako tomu dosud bylo u České televize –⁠ přitom minimálně během veřejné části zasedání nezkoumají jednotlivá kritéria, ale vedou spíš volnou rozpravu.

Radní ČTK naopak o bonusu nerozhodují vůbec. Ředitel tiskové agentury má podle usnesení z roku 2001 v případě, že dodrží nebo překročí kladný rozpočet, nárok na 10 % z hrubé mzdy a 1% podíl ze zisku po zdanění. Mzdu má generální ředitel ČTK Jiří Majstr od roku 2011 stejnou, její výše ovšem není veřejná. ČTK si na svůj provoz vydělává sama, nepobírá koncesionářské poplatky, v roce 2020 skončila v zisku 1,7 milionu Kč, loňská bilance dosud není známa. Zisková je ČTK pravidelně od roku 2013, kdy převrátila negativní bilanci panující od krize v roce 2008.