Češi a čaje: nejvíc znají Teekanne, nejčastěji kupují značku Pickwick

Výsledky sondy agentury Nielsen Admosphere z prosince 2018 mezi českými spotřebiteli

Výsledky průzkumu v kostce. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Výsledky průzkumu v kostce. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek čajů podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek čajů podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek čajů podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek čajů podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Devět z deseti Čechů aspoň občas nakupuje čaje, častěji o ně mají zájem v zimě. Při nákupu za ně v obchodech nechají průměrně 85 Kč. Při nákupu nejvíc rozhoduje druh čaje, až pak cena, respektive kvalita. Nejoblíbenější zůstávají ovocné čaje, následují černé, bylinkové a zelené. Nejvíc si čeští spotřebitelé vzpomínají na značku Teekanne, nejčastěji uvádějí, že kupují Pickwick.

Ukazuje to průzkum, který pro Médiář provedla v prosinci 2018 agentura Nielsen Admosphere na Českém národním panelu. Jedná se o pohled internetové populace Česka, tedy těch s přístupem na internet, starších 15 let. To je zhruba 80 % celé populace Česka.

Nielsen Admosphere / Český národní panel

K metodice výzkumu

 • Množství značek vstupujících do výzkumu je stanoven na 10 zástupců. Vybraní zástupci reprezentují největší, nejznámější, nejsilnější značky. Není možné pokrýt celý trh a zařadit zástupce všech výrobců/poskytovatelů na trhu. Je-li víc značek podobné velikosti, známosti, síly a podobně, je rozhodujícím ukazatelem pro zařazení do výzkumu pořadí podle objemu investovaných prostředků do reklamy v ceníkových cenách Ad Intel.
 • Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku na webovém rozhraní Nielsen Admosphere. Respondenti jsou součástí Českého národního panelu, projektu výzkumných agentur Nielsen Admosphere, STEM/Mark a NMS Market Research.
 • Terénní sběr dat proběhl v době od 12. do 17. prosince 2018 na vzorku 510 respondentů.
 • Cílovou skupinu představuje internetová populace České republiky starší 15 let.
 • Vzorek je reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště.
 • Výběrové a vážící kvóty: pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště. Váhy jsou v rozmezí 0,81 až 1,36.
 • Při realizaci projektu, sběru a zpracování dat jsou dodržovány mezinárodně platné principy sdružení Esomar a platné standardy Simar (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění), jehož je Nielsen Admosphere členem.

Otázky a odpovědi podrobně

Jaké značky čajů (sypaných, sáčkových či rozpustných) znáte, nebo jste o nich někdy slyšela?

 • Značky Teekanne (48 %), Pickwick (46 %) a Jemča (43 %) patří ke značkám čajů s nejvyšší celkovou spontánní znalostí. Téměř třetina respondentů si pak vzpomněla na značku Lipton (31 %), méně pak na značky Loyd (24 %) a Pigi (14 %). Na značky Teekanne a Pickwick si vzpomněly převážně ženy a dotázaní ve věku 15 až 34 let a respondenti s vyšším vzděláním. Teekanne zároveň jmenovali víc lidé z Moravy, Pickwick naopak víc uváděli lidé z Prahy a okolí.

Které z následujících značek čajů znáte, nebo jste o nich už někdy slyšela?

 • Dotazovaní znají zejména značky Pickwick (98 %), Lipton (96 %), Teekanne (93 %) a Jemča (92 %). Vyšší znalost značky mají také čaje Loyd (84 %) a Babička Růženka (73 %), značku Babička Růženka znají spíš ženy. Mezi méně známé značky patří Zlatý šálek (55 %), Ahmad Tea (47 %) a Leros (31 %). Pouze 14 % dotázaných uvedlo, že zná značku Twinnings. Ahmad Tea znají spíš ženy, respondenti mladší 35 let a ti s vyšším vzděláním. Častěji ženy, respondenti ve věku 35 až 44 let deklarovali, že znají značku Zlatý šálek.

Nakupujete aspoň občas čaje?

 • Celkem 89 % dotazovaných nakupuje aspoň občas čaje. Čaje nakupují spíš respondenti mladší 45 let a ti se středoškolským
  a vysokoškolským vzděláním.

Které značky čajů nakupujete?

 • Dotázaní, kteří nakupují aspoň občas čaje, uvedli, že kupují čaje značky Pickwick (57 %), Jemča (45 %), Teekanne (42 %) a Lipton (41 %). Značky Pickwick a Teekanne kupují víc ženy. Muži a lidé z velkých měst spíš kupují značku Lipton. Jemču kupují častěji dotázaní ve věku 35 až 44 let, ti se středoškolským vzděláním a lidé z velkých měst.

Kterou značku čajů nakupujete nejčastěji?

 • Nejčastěji kupované jsou čaje Pickwick (22 %) a Jemča (20 %). Čaje značky Pickwick kupují nejčastěji spíš ženy, naopak čaje značky Jemča kupují nejčastěji spíš muži.

Kolik zhruba utratíte za čaje v rámci jednoho nákupu?

 • V rámci jednoho nákupu utratí dotazovaní, kteří aspoň občas nakupují čaje, za toto zboží průměrně 85 Kč. Víc za čaje utratí respondenti ve věku 15 až 34 let.

Kde obvykle nakupujete čaje?

 • Téměř 9 z 10 dotázaných (89 %) z těch, kteří aspoň občas nakupují čaje, uvedlo, že čaje nakupují v super/hyper marketech. Dále čaje respondenti nakupují v malých obchodech (27 %) a ve specializovaných obchodech (13 %). V malých obchodech nakupují čaje víc respondenti se základním vzděláním a lidé na vesnicích nebo v malých a středních městech. Ve specializovaných prodejnách čaje kupují spíš dotázaní ve věku 15 až 34 let.

Jak často nakupujete čaje?

 • Dvě třetiny respondentů, kteří nakupují čaje, kupují toto zboží jednou měsíčně (67 %). Jedná se spíš o ženy, respondenty ve věku 35 až 44 let a o dotazované se základním vzděláním. Jednou za čtvrt roku kupuje čaje čtvrtina respondentů (25 %), mezi kterými jsou spíš respondenti ve věku 15 až 34 let a dotazovaní s vyšším vzděláním.

Nakupujete čaje v nějakém období v roce častěji?

 • Víc než polovina respondentů, kteří nakupují čaje, uvedla, že toto zboží nakupuje v nějakém období v roce častěji (54 %). Odpověděly tak převáženy ženy a respondenti ve věku 15 až 34 let.

V jakém období nakupujete čaje častěji?

 • Dotázaní nakupující čaje v nějakém období v roce častěji, uvedli, že toto zboží nakupují zejména v zimě (83%), 15 % respondentů pak čaje nakupuje nejčastěji na podzim.

Které z následujících faktorů pro vás hrají roli při nákupu čajů?

 • Druh čaje (53 %), cena (47 %) a kvalita (42 %) patří dle dotázaných nakupujících čaje mezi tři nejdůležitější faktory pro nákup čajů. Druh čaje uvedly spíš ženy, respondenti ve věku 15 až 34 let, lidé z velkých měst a ti s vyšším vzděláním. Cena je důležitá spíš pro respondenty ve věku 45 let a víc, dotázané se středoškolským vzděláním a pro dotazované z Moravy. Kvalita je důležitá při nákupu čaje pro ženy, dotázané mladší 45 let a pro středoškolsky vzdělané respondenty.

Jaký druh čajů nakupujete nejčastěji?

 • Respondenti nejčastěji nakupují čaje ovocné (47 %), poté černé (24 %), zelené (14 %) a bylinkové (13 %). Ovocné čaje kupují spíš ženy, dotázaní se středoškolským vzděláním a respondenti z vesnic a malých či středních měst. Muži, dotázaní ve věku 45 a víc let a vysokoškolsky vzdělaní spíš kupují černé čaje.

Pro koho obvykle nakupujete čaje?

 • Pro sebe nakupuje čaje velmi často 71 % dotázaných, pro svého partnera či partnerku 35 % respondentů a pro své děti 30 % nakupujících čaje. Třetina dotázaných (32 %) uvedla, že občas nakupuje čaje pro své rodiče a příbuzné. Pro sebe kupují čaje velmi často spíš ženy a pro svého partnera či partnerku je kupují velmi často spíš dotazovaní ve věku 35 až 44 let. Pro své děti čaje kupují velmi často zejména ženy, dotazovaní ve věku 35 až 44 let, lidé z vesnic.

Co dle Čechů online vystihuje dané značky

Pickwick

 • Podle respondentů je známá, dostupná a chutná.

Teekanne

 • Podle dotázaných je známá, dostupná a chutná.

Lipton

 • Respondenti ji označili za známou, dostupnou a chutnou.

Loyd

 • Podle respondentů je známá, dostupná a chutná.

Ahmad Tea

 • Dle dotazovaných je kvalitní, chutná a drahá.

Leros

 • Dotázaní uvedli, že je kvalitní, dostupná a známá.

Jemča

 • Podle dotázaných je dostupná, známá a česká.

Zlatý šálek

 • Podle dotázaných je česká, dostupná a známá.

Babička Růženka

 • Podle respondentů je dostupná, česká a známá.

Tržby za čaj v roku 2018 v českém maloobchodu dosáhly 1,9 miliardy Kč, meziročně tak o 6 % klesly. Ukazují to údaje agentury Nielsen. Z hlediska objemu byl loňský rok ještě míň příznivý, spotřebitelé nakoupili celkem 2.906 tun čaje, což bylo meziročně o 11 % míň. Pomalejší pokles tržeb ve srovnání se spotřebou byl způsobený částečně vyšší preferencí prémiovějších a dražších značek čajů. Preference českých spotřebitelů ve vztahu k čajům se přitom významně nemění. V nákupech převládají porcované čaje, které tvoří až 94 % nákupů. Následují funkční a sypané čaje.

Z hlediska druhů dominují v Česku ovocné čaje (38 % objemu), následují černé (29 %), bylinkové (17 %), zelené (10 %) a funkční (5 %), které jako jediné meziročně mírně rostly, zatímco celý segment zaznamenal meziroční pokles spotřeby. Z hlediska významnosti v rámci kategorie čajů nejvíc nabírá klasický černý čaj na úkor bylinkových čajů, jejichž významnost klesá.

Ve sledovaném měsíci prosinci 2018, kdy proběhla výše zmíněná sonda, činila ceníková hodnota reklamního prostoru kategorie čajů podle dat z Ad Intel celkem 29,4 milionu Kč. Dominantním mediatypem byla přitom televize (27,2 milionu), s velkým odstupem následuje tisk (1,5 milionu), out-of-home (0,7 milionu) a rádio (0,1 milionu). První místo v ceníkové hodnotě reklamního prostoru v prosinci přitom obsadila značka Pickwick s 21,7 miliony Kč. Inzerci přitom umístila kompletně do televize.