Český rozhlas obnovil svou etickou komisi

Po loňské rezignaci čtyř z pěti členů doplnil ředitel René Zavoral svůj poradní orgán.

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral obnovil činnost etické komise, kterou loni opustili čtyři z pěti jejích členů. Ty nahradili noví členové. Jsou jimi místopředseda Akademie věd ČR Pavel Baran, profesor HAMU Jiří Hlaváč, profesorka VŠE Stanislava Hronová a ústavní právník Jan Wintr. Z původního složení zůstal pouze ekonom a člen Národní rozpočtové rady Richard Hindls

Svůj poradní orgán ve věcech etiky a právních norem rozpustil Zavoral loni v dubnu poté, co jej opustili čtyři tehdejší členové. Komise totiž tou dobou nebyla už rok svolána a na podněty nikdo nereagoval, zdůvodňoval tehdy svou rezignaci biskup plzeňský Tomáš Holub. Komisi spolu s ním opustil soudce Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, emeritní předsedkyně Akademie věd Helena Illnerová a přednosta Neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Vladimír Beneš. „V minulém roce se v agendě generálního ředitele objevovaly otázky podobné těm, které etická komise řešila už v minulosti. Nové podněty nebyly natolik závažné, aby vyžadovaly konzultaci s etickou komisí. V těchto případech plně dostačovaly interní konzultace v rámci Českého rozhlasu a jeho útvarů,“ sdělil tedy Deníku N mluvčí rozhlasu Jiří Hošna.

Mandát nových členů, kteří poprvé zasedali a spolu s Zavoral diskutovali ve čtvrtek 8. dubna, má trvat po dobu funkčního období ředitele. Etická komise od svého vzniku v roce 2017 zatím vydala pět vyjádření, poslední v lednu 2019. Tehdy se věnovala mimo jiné diskutovanému tématu neprodloužení smlouvy Petru Fischerovi na postu šéfredaktora Vltavy. Seznala přitom, že „rozhodování v personálních věcech není v její kompetenci“.

„Mým cílem stále je, aby byl Český rozhlas maximálně otevřený veřejnosti. Z tohoto důvodu jsem zřídil etickou komisi i funkci ombudsmana, který se zabývá podněty našich posluchačů,“ uvedl v tiskovém prohlášení Zavoral.

Profily členů Etické komise Českého rozhlasu

PhDr. Pavel Baran, CSc.

filozof, místopředseda AV ČR, místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Narodil se v roce 1957 v Ostravě. Po ukončení studia filozofie a historie na Masarykově univerzitě v Brně absolvoval vědeckou přípravu v Ústavu pro filosofii a sociologii v Praze. Organizačně se podílel na obnovení činnosti Filosofického ústavu v rámci Akademie věd ČR, a to v pozici zástupce ředitele. Ve Filosofickém ústavu se věnoval tématu morální a politické filosofie, věnoval se i překladatelské činnosti odborné literatury. Současně působil jako vysokoškolský učitel dějin filozofie, politické filozofie a filozofie dějin. V současnosti přednáší vybrané kurzy filozofie na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2005 se stal ředitelem Filosofického ústavu AV ČR. Tuto pozici zastával do roku 2013, kdy byl zvolen členem Akademické rady a poté místopředsedou Akademie věd ČR pro oblast společenských a humanitních věd. V roce 2014 byl jmenován členem vládní Rady pro vědu výzkum a inovace, na zasedání v září 2016 byl zvolen jejím místopředsedou. Dlouhodobě se věnuje vědní politice. Působil zejména v Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů Rady pro výzkum, vývoj a inovace, v Ekonomické radě AV ČR, vedl jeden z panelů Koordinační rady expertů pro přípravu Národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, byl členem Odborné komise pro společenské a humanitní vědy Rady pro výzkum, vývoj a inovace, podílel se na činnosti Grantové agentury České republiky jako člen Podoborové komise. Je rovněž členem poradních orgánů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vědy a výzkumu.

Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., Dr. h. c.

emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze, člen Národní rozpočtové rady

Narodil se v roce 1950 v Praze. V roce 1976 absolvoval Vysokou školu ekonomickou v oboru ekonomicko-matematické výpočty. Po působení v odboru dlouhodobých výhledů České plánovací komise se v roce 1987 stal pedagogem na katedře statistiky VŠE, kde roku 1998 získal hodnost profesora. V letech 2001–2006 působil jako děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE, v letech 2006–2014 byl po dvě funkční období rektorem této vysoké školy. Významný český statistik a ekonom s rozsáhlou publikační činností je členem mnoha odborných grémií v České republice i v zahraničí. K jeho odborným zájmům patří především analýza a prognóza ekonomických časových řad, zejména makroekonomických agregátů, analýza dat z marketingových výzkumů, statistické metody v auditingu a národní účetnictví. V letech 2014–2018 působil jako člen a místopředseda Rady České televize. Je mj. držitelem Stříbrné pamětní medaile Senátu ČR, Zlaté medaile Univerzity Karlovy, Medaile za rozvoj spolupráce mezi Polskem a Českem v oblasti statistiky, Křišťálového Řádu Vavřínu Hospodářské komory České republiky a Medaile Josefa Hlávky.

Prof. MgA. Jiří Hlaváč

klarinetista, skladatel, vysokoškolský pedagog

Narodil se v roce 1948 ve Zlíně. Je absolventem konzervatoře v Brně a pražské HAMU. Představil se publiku v padesáti zemích světa na více než třech tisících koncertů (např. Pražské jaro, mezinárodní hudební festivaly v Bostonu, Berlíně, Budapešti, Paříži, Helsinkách, Miláně atd.) jako sólista nebo v součinnosti s Barock Jazz Quintetem, Českým dechovým triem, Stamicovým kvartetem ad. Zároveň působí jako profesor HAMU. Je držitelem ocenění Grammy Classic a Zlatého štítu Pantonu. Vydal publikace Metodika hry na saxofon nebo Studie o klarinetovém tónu. Připravuje rozhlasové i televizní pořady věnované klasické hudbě (To nejlepší z klasiky, Ti nejlepší z klasiky, Musica da camera, Rozhovory s hudbou apod.). Je ředitelem Nadace Bohuslava Martinů, působil jako předseda Asociace hudebních umělců a vědců a předseda správní rady Nadace Život umělce. Známá je také jeho práce porotce v mezinárodních soutěžích Concertino Praga a Pražské jaro.

Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., Dr. h. c.

profesorka na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Narodila se v roce 1954 v Praze. Vystudovala obor ekonomická statistika na Vysoké škole ekonomické v Praze a v tomto oboru pedagogicky stále působí na katedře ekonomické statistiky VŠE. V roce 1994 se habilitovala, v roce 2001 byla jmenována profesorkou pro obor statistika. V devadesátých letech působila v roli hostující profesorky na francouzských univerzitách Université Nancy – Metz, Institut National Polytechnique de Lorraine a na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. V letech 2001–2006 byla proděkankou Fakulty informatiky a statistiky VŠE pro vědu a výzkum, v letech 2006–2014 prorektorkou pro vědu a výzkum VŠE. Mezi lety 2008 a 2010 působila jako členka Odborné komise pro společenské a humanitní vědy při Radě pro výzkum vývoj a inovace (RVVI) a v letech 2010–2014 jako členka RVVI (v období 2010–2011 ve funkci první místopředsedkyně). V současné době je členkou Grantové agentury ČR, Rady pro strategii a rozvoj Národní technické knihovny a členkou monitorovacích výborů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Od roku 2014 je členkou Etického panelu České televize. Aktivity a zásluhy prof. Hronové v oblasti univerzitního školství na mezinárodním poli byly v roce 1998 oceněny francouzským státním vyznamenáním Palmes Académiques.

Doc. JUDr., PhDr. Jan Wintr, Ph.D.

právník, právní teoretik a vysokoškolský pedagog

Narodil se v roce 1978 v Praze. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy absolvoval v letech 1996–2001 obor právo, v letech 2001–2006 pokračoval doktorským studiem v oboru teoretické právní vědy. Paralelně vystudoval v letech 1996–2004 na Filozofické fakultě obor historie - politologie. Na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově studoval v akademickém roce 2002/2003 německé právo a právní filozofii. Od roku 2014 je docentem teorie, filozofie a sociologie práva. Odborně se zabývá především interpretací práva, ústavním soudnictvím a parlamentní kulturou. Je členem Legislativní rady vlády a tajemníkem Stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu ČR. V letech 2014–2017 byl členem (2014–2015 předsedou) Rady České tiskové kanceláře. Je autorem několika desítek odborných textů z oblasti teorie práva, ústavního práva, právních dějin a politologie. Jeho kniha Říše principů. Obecné a odvětvové principy současného českého práva získala Bolzanovu cenu a Cenu Antonína Randy.