Makro dostalo pokutu 47 milionů Kč za nevýhodné smlouvy s dodavateli

Řetězec Makro Cash & Carry je dalším obchodníkem, na nějž si došlápl antimonopolní úřad.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil řetězci Makro Cash & Carry ČR pokutu ve výši 46.560.000 Kč za porušení zákona o významné tržní síle. Rozhodnutí je pravomocné, neboť Makro využilo procedury narovnání a nepodalo rozklad. Podle úřadu Makro porušila zákon o významné tržní síle, když v letech 2016 až 2018 uzavíralo s některými dodavateli potravin smlouvy, jejichž součástí bylo peněžní plnění dodavatele za logistické služby, marketingové služby související s využitím „prodejního kanálu závozová služba“ a za marketingové služby spočívající v rezervaci obchodního prostoru.

Celková výše těchto peněžních plnění přitom překračovala zákonem povolená 3 % z ročních tržeb dodavatele. Kromě toho nebyly podmínky takzvané závozové služby ve smlouvách dostatečně konkrétně upraveny. Makru proto byla uložena povinnost ve lhůtě do devíti měsíců od právní moci rozhodnutí změnit smlouvy, na jejichž základě jsou tyto služby poskytovány. Podle antimonopolního úřadu musejí být dodavatelé jednoznačně informováni nejen o předmětu a způsobu výpočtu úhrady za tyto služby, ale i o jejich rozsahu, způsobu a době plnění.

Letos v zimě úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil za porušení téhož zákona pokutu 164 milionů Kč obchodním řetězcům Billa a Penny Market a jejich dceřiné společnosti Rewe Buying Group. Ani v tomto případě uvedené firmy proti rozhodnutí neprotestovaly a přistoupily na proceduru takzvaného narovnání. Historicky nejvyšší pokuta pak dopadla před dvěma lety na Globus. Ten však proti povinnosti zaplatit 183 milionů Kč podal rozklad.

Vstřícný krok Makra i subjektů ze skupiny Rewe lze přitom dát do souvislosti s právě probíhajícím procesem projednávání novely zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů (jde o zákon číslo 395 z roku 2009). Aktuální projednávání novelizace vychází z požadavků nové evropské směrnice, přičemž čeští politici se snaží tuto příležitost využít k zanesení některých „nadstandardních“ restrikcí. Jedním z nejdiskutovanějších bodů je požadavek na výrazné omezení prodeje zboží v akčních nabídkách, zákaz množstevních slev nebo úplný zákaz příspěvků dodavatelů na marketingové kampaně obchodníků.

Co říká zákon o významné tržní síle

Náležitosti smlouvy

Smlouva mezi odběratelem s významnou tržní silou a dodavatelem musí být sjednána písemně a musí kromě podstatných částí obsahovat také:

 • způsob úhrady kupní ceny a dobu na její úhradu, výši slevy z kupní ceny nebo způsob jejího určení, bude-li poskytována, přičemž doba splatnosti kupní ceny nesmí být delší než 30 dní ode dne doručení faktury, výši veškerých peněžních plnění dodavatele, jejichž celková suma nesmí překročit 3 % z ročních tržeb dodavatele za poslední ukončené účetní období v délce 12 měsíců za potraviny dodané jednotlivému odběrateli v roce, ve kterém došlo k finančnímu plnění,
 • dobu nebo způsob jejího určení pro dodávku předmětu koupě a určení jejího množství za stanovené období nebo určení množství jednotlivé dodávky předmětu koupě,
 • v případě, že jsou přijímány a poskytovány služby související s nákupem nebo prodejem potravin, způsob spolupráce při jejich přijímání a poskytování co do předmětu, rozsahu, způsobu a doby plnění, výše ceny nebo způsobu jejího určení,
 • dobu garantované platnosti kupní ceny, která nesmí překročit 3 měsíce od data první dodávky potraviny, na kterou byla kupní cena sjednána,

Zákaz zneužití významné tržní síly

Zneužitím významné tržní síly je zejména:

 • sjednávání nebo uplatňování smluvních podmínek, které vytvářejí výraznou nerovnováhu v právech a povinnostech smluvních stran,
 • sjednávání nebo získávání jakékoli platby či jiného plnění, za které nebyla poskytnuta služba nebo jiné protiplnění, nebo je nepřiměřené hodnotě skutečně poskytnutého protiplnění,
 • uplatňování nebo získávání jakékoli platby nebo slevy, jejíž výše, předmět a rozsah poskytovaného protiplnění za tuto platbu nebo slevu nebyly písemně sjednány před dodáním potravin nebo poskytnutím služeb, ke kterým se platba nebo sleva vztahuje,
 • sjednávání nebo uplatňování cenových podmínek, v jejichž důsledku nebude daňový doklad na úhradu kupní ceny za dodávku potravin obsahovat konečnou výši kupní ceny po veškerých sjednaných slevách z kupní ceny s výjimkou předem sjednaných množstevních slev,
 • sjednávání nebo uplatňování plateb nebo jiného protiplnění za přijetí potravin do prodeje,
 • diskriminování dodavatele spočívající ve sjednání nebo uplatnění rozdílných smluvních podmínek pro nákup nebo prodej služeb s nákupem nebo prodejem potravin souvisejících při srovnatelném plnění, bez spravedlivého důvodu,
 • provádění auditu nebo jiné formy kontroly dodavatele odběratelem nebo jím pověřenou fyzickou osobou nebo právnickou osobou na náklady dodavatele včetně požadování rozborů potravin na náklady dodavatele.

Zdroj: Sbírka zákonů