Místní vína nakupuje sedm z deseti Čechů, hlavně podle chuti

Výsledky sondy agentury Nielsen Admosphere z ledna 2019 mezi českými spotřebiteli

Výsledky průzkumu v kostce. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Výsledky průzkumu v kostce. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek vín podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek vín podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek vín podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek vín podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Sedm z deseti Čechů aspoň občas nakupuje česká nebo moravská v lahvích, nejčastěji pro speciální příležitosti, jen tak na doma nebo na chuť. Právě chuť je hlavním kritériem výběru, následuje předchozí zkušenost, kvalita a až potom cena. Při jednom nákupu se za vína utratí v průměru 222 Kč. Nejčastěji si tuzemští spotřebitelé vzpomenou na Znovín, respektive na Bohemia Sekt, „bohemku“ také uvádějí, že kupují nejčastěji.

Ukazuje to průzkum, který pro Médiář provedla v lednu 2019 agentura Nielsen Admosphere na Českém národním panelu. Jedná se o pohled internetové populace Česka, tedy těch s přístupem na internet, starších 15 let. To je zhruba 80 % celé populace Česka.

Nielsen Admosphere / Český národní panel

K metodice výzkumu

 • Množství značek vstupujících do výzkumu je stanoven na 10 zástupců. Vybraní zástupci reprezentují největší, nejznámější, nejsilnější značky. Není možné pokrýt celý trh a zařadit zástupce všech výrobců/poskytovatelů na trhu. Je-li víc značek podobné velikosti, známosti, síly a podobně, je rozhodujícím ukazatelem pro zařazení do výzkumu pořadí podle objemu investovaných prostředků do reklamy v ceníkových cenách Ad Intel.
 • Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku na webovém rozhraní Nielsen Admosphere. Respondenti jsou součástí Českého národního panelu, projektu výzkumných agentur Nielsen Admosphere, STEM/Mark a NMS Market Research.
 • Terénní sběr dat proběhl v době od 15. do 20. ledna 2019 na vzorku 481 respondentů.
 • Cílovou skupinu představuje internetová populace České republiky starší 15 let.
 • Vzorek je reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště.
 • Výběrové a vážící kvóty: pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště. Váhy jsou v rozmezí 0,73 až 1,51.
 • Při realizaci projektu, sběru a zpracování dat jsou dodržovány mezinárodně platné principy sdružení Esomar a platné standardy Simar (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění), jehož je Nielsen Admosphere členem.

Otázky a odpovědi podrobně

Jaké značky českých či moravských vín znáte, nebo jste o nich už někdy slyšel/a?

 • Nejvyšší úroveň spontánní znalosti českých nebo moravských vín mají značky Znovín Znojmo (15 %), Templářské sklepy Čejkovice (9 %), Habánské sklepy (8 %) a Vinium Velké Pavlovice (7 %). Na značku Znovín Znojmo si spíše vzpomněli respondenti s vyšším vzděláním a také ti z velkých měst.

Které z následujících značek českých či moravských vín znáte?

 • Nejvyšší podpořenou znalost má značka Bohemia sekt, kterou uvedlo, že zná 97 % dotázaných. Mezi další značky s vysokou úrovní znalosti patří Vinium Velké Pavlovice (66 %), Znovín Znojmo (62 %), Templářské sklepy Čejkovice (61 %), Habánské sklepy (56 %) a Chateau Bzenec (50 %). Značky Vinium Velké Pavlovice, Znovín Znojmo i Templářské sklepy Čejkovice znají spíše respondenti starší 34 let a ti s vyšším vzděláním. Značku Vinium Velké Pavlovice znají také více respondenti žijící ve městech a značku Znovín Znojmo dotázaní žijící ve velkých městech.

Nakupujete alespoň občas české či moravské víno v lahvích (nemyslíme víno stáčené do přinesených nádob)?

 • České nebo moravské víno v lahvích nakupuje alespoň občas 72 % dotázaných. Častěji kupují víno respondenti ve věku 35 až 44 let, vysokoškolsky vzdělaní a respondenti žijící ve velkých městech.

Které značky českého či moravského vína v lahvích nakupujete? 

 • 6 z 10 dotázaných nakupujících vína uvedlo, že nakupují víno značky Bohemia sekt. Častěji víno Bohemia sekt nakupují dotázaní s nižším vzděláním a respondenti z Čech. K dalším značkám, které dotázaní nakupují patří Vinium Velké Pavlovice (35 %), Templářské sklepy Čejkovice (34 %), Znovín Znojmo (33 %) a Habánské sklepy (32 %). Značky vín Vinium Velké Pavlovice a Templářské sklepy Čejkovice nakupují spíše muži, zatímco ženy spíše nakupují víno značky Habánské sklepy. Vína Vinium Velké Pavlovice spíše nakupují respondenti se základním a středoškolským vzděláním. Středoškolsky vzdělaní častěji uvedli, že nakupují vína značky Templářské sklepy Čejkovice. Značky Znovín Znojmo a Habánské sklepy častěji nakupují dotázaní s vysokoškolským vzděláním.

Kterou značku českého či moravského vína v lahvích nakupujete nejčastěji? 

 • Z dotazovaných značek respondenti nejčastěji nakupují značku Bohemia sekt (36 %), dále Znovín Znojmo (16 %), Habánské sklepy (15 %), Vinium Velké Pavlovice (14 %) a Templářské sklepy Čejkovice (14 %).

Kolik zhruba utratíte za české či moravské víno v lahvích v rámci jednoho nákupu?

 • V rámci jednoho nákupu utratí dotázaní v průměru za české či moravské víno v lahvi 222 Kč. Více utratí za víno v jednom nákupu muži nežli ženy.

Kde obvykle nakupujete české či moravské víno v lahvích?

 • České nebo moravské víno v láhvích nejčastěji dotázaní nakupují v super/hypermarketech (77 %). Ve vinotékách nakupuje lahvová vína 37 % dotázaných a ve specializovaných obchodech 19 % dotázaných. Ve vinotékách nakupují lahvové víno spíše ženy, respondenti z malých a středních měst a dotázaní žijící na Moravě.

Jak často nakupujete české či moravské víno v lahvích?

 • Polovina dotázaných nakupuje lahvové víno alespoň jednou za měsíc (spíše dotázaní s vysokoškolským vzděláním). Jednou za čtvrt roku nakupuje víno v lahvích 28 % respondentů.

Nakupujete české či moravské víno v lahvích v nějakém období v roce častěji?

 • 4 z 10 dotázaných (42 %) uvedli, že nakupují lahvové víno v nějakém období v roce častěji. Spíše nakupují víno v nějakém období častěji ženy, vysokoškolsky vzdělaní a respondenti z Moravy.

V jakém období nakupujete české či moravské víno v lahvích častěji?

 • Polovina dotázaných (51 %) z těch, kteří nakupují víno v nějakém období v roce častěji, uvedla, že nakupují české a moravské víno v lahvích častěji v zimě.

Které z následujících faktorů pro Vás hrají roli při nákupu českého či moravského vína v lahvích?

 • Při nákupu českého nebo moravského vína v lahvích hrají pro respondenty největší roli následující faktory: chuť (46 %), předchozí zkušenost (41 %), kvalita (37 %) a cena (36 %). Častěji ženy upřednostňují při nákupu vín chuť a cenu českého nebo moravského vína v lahvích, muži pak více uváděli předchozí zkušenost. Předchozí zkušenost jako faktor pro nákup lahvového vína také častěji uváděli respondenti s vyšším vzděláním a také ti z Čech.

Jaký druh českého či moravského vína v lahvích nejčastěji nakupujete?

 • Téměř polovina dotázaných (48 %) nakupujících víno v lahvích uvedla, že nakupuje nejčastěji bílé tiché víno. Jen 23 % respondentů uvedlo, že nejčastěji nakupují víno červené tiché. Bílé víno nakupují o něco častěji ženy, zatímco červené víno spíše nejčastěji nakupují muži. Bílé víno také častěji nakupují dotázaní s vysokoškolským vzděláním.

Při jaké příležitosti české či moravské vína v lahvích obvykle nakupujete?

 • Obvykle nakupují dotázaní české nebo moravské lahvové víno při speciálních příležitostech (45 %), jen tak na doma (42 %) a na chuť (41 %). Třetina respondentů uvedla, že lahvové víno nakupuje jako dárek. Spíše muži nežli ženy uvedli, že víno nakupují jen tak na doma, na chuť i jako dárek. Ženy častěji nakupují víno při speciálních příležitostech.

Pro koho obvykle nakupujete české či moravské víno v lahvích?

 • Více než třetina respondentů (36 %), kteří nakupují české nebo moravské víno, nakupuje velmi často víno v lahvích pro sebe. Alespoň občas nakupuje víno pro sebe 74 % dotázaných. Občas nakupuje víno v lahvích pro své přátele či známé téměř polovina respondentů (48 %). 4 z 10 dotázaných nakupuje občas víno pro své rodiče nebo příbuzné a 37 % pro partnera či partnerku. Častěji muži nakupují víno v lahvích pro sebe nebo pro svou partnerku/partnera. Ženy spíše nakupují víno pro své příbuzné a pro své přátele a známé.

Nakupujete české či moravské víno v lahvích v bio kvalitě?

 • Z těch, kteří nakupují české nebo moravské víno v lahvích, 14 % respondentů uvedlo, že je nakupují v bio kvalitě. Častěji muži nežli ženy uvedli, že nakupují víno v lahvích v bio kvalitě.

Co dle Čechů online vystihuje dané značky

Templářské sklepy Čejkovice

 • Dle respondentů, kteří znají značku Templářské sklepy Čejkovice, je značka známá, moravská a kvalitní.

Vinium Velké Pavlovice

 • Značka Vinium Velké Pavlovice je charakteristická podle dotázaných tím, že je moravská, známá a kvalitní.

Bohemia sekt

 • Dotázaní uvedli, že Bohemia sekt je především značkou známou, českou a kvalitní.

Znovín Znojmo

 • Podle respondentů je značka Znovín Znojmo moravská, známá a kvalitní.

Habánské sklepy

 • Značka Habánské sklepy je dle dotázaných známá, kvalitní, chutná a moravská.

Chateau Bzenec

 • Dotázaní uvedli, že značka Chateau Bzenec je známá, moravská a kvalitní.

V prosinci 2018, měsícíc předcházejícím výše zmíněná sondě, činila ceníková hodnota reklamního prostoru kategorie vín z vinných hroznů podle dat z Ad Intel celkem 80,3 milionu Kč. Dominantním mediatypem byla přitom televize (59,6 milionu), s odstupem následoval tisk (8,4 milionu), out-of-home (8,1 milionu), rádio (2,7 milionu) a online (1,6 milionu). První místo v ceníkové hodnotě reklamního prostoru v prosinci přitom obsadila značka Bohemia Sekt se 43 miliony. Inzerci přitom umístila hlavně do televize (33,3 milionu), pak out-of-home (6,2 milionu), tisku (2,6 milionu) a do onlinu (0,9 milionu).