Hudebník a producent Karel Vágner prodal vydavatelství Multisonic, píše E15. „Ve chvíli, kdy něco vydáte, visí deska během krátké doby někde na internetu,“ řekl, proč se firmy po 29 letech zbavil.

Místní vína nakupuje sedm z deseti Čechů, hlavně podle chuti

Výsledky sondy agentury Nielsen Admosphere z ledna 2019 mezi českými spotřebiteli

Výsledky průzkumu v kostce. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Výsledky průzkumu v kostce. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek vín podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek vín podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek vín podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek vín podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Sedm z deseti Čechů aspoň občas nakupuje česká nebo moravská v lahvích, nejčastěji pro speciální příležitosti, jen tak na doma nebo na chuť. Právě chuť je hlavním kritériem výběru, následuje předchozí zkušenost, kvalita a až potom cena. Při jednom nákupu se za vína utratí v průměru 222 Kč. Nejčastěji si tuzemští spotřebitelé vzpomenou na Znovín, respektive na Bohemia Sekt, „bohemku“ také uvádějí, že kupují nejčastěji.

Ukazuje to průzkum, který pro Médiář provedla v lednu 2019 agentura Nielsen Admosphere na Českém národním panelu. Jedná se o pohled internetové populace Česka, tedy těch s přístupem na internet, starších 15 let. To je zhruba 80 % celé populace Česka.

Nielsen Admosphere / Český národní panel

K metodice výzkumu

 • Množství značek vstupujících do výzkumu je stanoven na 10 zástupců. Vybraní zástupci reprezentují největší, nejznámější, nejsilnější značky. Není možné pokrýt celý trh a zařadit zástupce všech výrobců/poskytovatelů na trhu. Je-li víc značek podobné velikosti, známosti, síly a podobně, je rozhodujícím ukazatelem pro zařazení do výzkumu pořadí podle objemu investovaných prostředků do reklamy v ceníkových cenách Ad Intel.
 • Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku na webovém rozhraní Nielsen Admosphere. Respondenti jsou součástí Českého národního panelu, projektu výzkumných agentur Nielsen Admosphere, STEM/Mark a NMS Market Research.
 • Terénní sběr dat proběhl v době od 15. do 20. ledna 2019 na vzorku 481 respondentů.
 • Cílovou skupinu představuje internetová populace České republiky starší 15 let.
 • Vzorek je reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště.
 • Výběrové a vážící kvóty: pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště. Váhy jsou v rozmezí 0,73 až 1,51.
 • Při realizaci projektu, sběru a zpracování dat jsou dodržovány mezinárodně platné principy sdružení Esomar a platné standardy Simar (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění), jehož je Nielsen Admosphere členem.

Otázky a odpovědi podrobně

Jaké značky českých či moravských vín znáte, nebo jste o nich už někdy slyšel/a?

 • Nejvyšší úroveň spontánní znalosti českých nebo moravských vín mají značky Znovín Znojmo (15 %), Templářské sklepy Čejkovice (9 %), Habánské sklepy (8 %) a Vinium Velké Pavlovice (7 %). Na značku Znovín Znojmo si spíše vzpomněli respondenti s vyšším vzděláním a také ti z velkých měst.

Které z následujících značek českých či moravských vín znáte?

 • Nejvyšší podpořenou znalost má značka Bohemia sekt, kterou uvedlo, že zná 97 % dotázaných. Mezi další značky s vysokou úrovní znalosti patří Vinium Velké Pavlovice (66 %), Znovín Znojmo (62 %), Templářské sklepy Čejkovice (61 %), Habánské sklepy (56 %) a Chateau Bzenec (50 %). Značky Vinium Velké Pavlovice, Znovín Znojmo i Templářské sklepy Čejkovice znají spíše respondenti starší 34 let a ti s vyšším vzděláním. Značku Vinium Velké Pavlovice znají také více respondenti žijící ve městech a značku Znovín Znojmo dotázaní žijící ve velkých městech.

Nakupujete alespoň občas české či moravské víno v lahvích (nemyslíme víno stáčené do přinesených nádob)?

 • České nebo moravské víno v lahvích nakupuje alespoň občas 72 % dotázaných. Častěji kupují víno respondenti ve věku 35 až 44 let, vysokoškolsky vzdělaní a respondenti žijící ve velkých městech.

Které značky českého či moravského vína v lahvích nakupujete? 

 • 6 z 10 dotázaných nakupujících vína uvedlo, že nakupují víno značky Bohemia sekt. Častěji víno Bohemia sekt nakupují dotázaní s nižším vzděláním a respondenti z Čech. K dalším značkám, které dotázaní nakupují patří Vinium Velké Pavlovice (35 %), Templářské sklepy Čejkovice (34 %), Znovín Znojmo (33 %) a Habánské sklepy (32 %). Značky vín Vinium Velké Pavlovice a Templářské sklepy Čejkovice nakupují spíše muži, zatímco ženy spíše nakupují víno značky Habánské sklepy. Vína Vinium Velké Pavlovice spíše nakupují respondenti se základním a středoškolským vzděláním. Středoškolsky vzdělaní častěji uvedli, že nakupují vína značky Templářské sklepy Čejkovice. Značky Znovín Znojmo a Habánské sklepy častěji nakupují dotázaní s vysokoškolským vzděláním.

Kterou značku českého či moravského vína v lahvích nakupujete nejčastěji? 

 • Z dotazovaných značek respondenti nejčastěji nakupují značku Bohemia sekt (36 %), dále Znovín Znojmo (16 %), Habánské sklepy (15 %), Vinium Velké Pavlovice (14 %) a Templářské sklepy Čejkovice (14 %).

Kolik zhruba utratíte za české či moravské víno v lahvích v rámci jednoho nákupu?

 • V rámci jednoho nákupu utratí dotázaní v průměru za české či moravské víno v lahvi 222 Kč. Více utratí za víno v jednom nákupu muži nežli ženy.

Kde obvykle nakupujete české či moravské víno v lahvích?

 • České nebo moravské víno v láhvích nejčastěji dotázaní nakupují v super/hypermarketech (77 %). Ve vinotékách nakupuje lahvová vína 37 % dotázaných a ve specializovaných obchodech 19 % dotázaných. Ve vinotékách nakupují lahvové víno spíše ženy, respondenti z malých a středních měst a dotázaní žijící na Moravě.

Jak často nakupujete české či moravské víno v lahvích?

 • Polovina dotázaných nakupuje lahvové víno alespoň jednou za měsíc (spíše dotázaní s vysokoškolským vzděláním). Jednou za čtvrt roku nakupuje víno v lahvích 28 % respondentů.

Nakupujete české či moravské víno v lahvích v nějakém období v roce častěji?

 • 4 z 10 dotázaných (42 %) uvedli, že nakupují lahvové víno v nějakém období v roce častěji. Spíše nakupují víno v nějakém období častěji ženy, vysokoškolsky vzdělaní a respondenti z Moravy.

V jakém období nakupujete české či moravské víno v lahvích častěji?

 • Polovina dotázaných (51 %) z těch, kteří nakupují víno v nějakém období v roce častěji, uvedla, že nakupují české a moravské víno v lahvích častěji v zimě.

Které z následujících faktorů pro Vás hrají roli při nákupu českého či moravského vína v lahvích?

 • Při nákupu českého nebo moravského vína v lahvích hrají pro respondenty největší roli následující faktory: chuť (46 %), předchozí zkušenost (41 %), kvalita (37 %) a cena (36 %). Častěji ženy upřednostňují při nákupu vín chuť a cenu českého nebo moravského vína v lahvích, muži pak více uváděli předchozí zkušenost. Předchozí zkušenost jako faktor pro nákup lahvového vína také častěji uváděli respondenti s vyšším vzděláním a také ti z Čech.

Jaký druh českého či moravského vína v lahvích nejčastěji nakupujete?

 • Téměř polovina dotázaných (48 %) nakupujících víno v lahvích uvedla, že nakupuje nejčastěji bílé tiché víno. Jen 23 % respondentů uvedlo, že nejčastěji nakupují víno červené tiché. Bílé víno nakupují o něco častěji ženy, zatímco červené víno spíše nejčastěji nakupují muži. Bílé víno také častěji nakupují dotázaní s vysokoškolským vzděláním.

Při jaké příležitosti české či moravské vína v lahvích obvykle nakupujete?

 • Obvykle nakupují dotázaní české nebo moravské lahvové víno při speciálních příležitostech (45 %), jen tak na doma (42 %) a na chuť (41 %). Třetina respondentů uvedla, že lahvové víno nakupuje jako dárek. Spíše muži nežli ženy uvedli, že víno nakupují jen tak na doma, na chuť i jako dárek. Ženy častěji nakupují víno při speciálních příležitostech.

Pro koho obvykle nakupujete české či moravské víno v lahvích?

 • Více než třetina respondentů (36 %), kteří nakupují české nebo moravské víno, nakupuje velmi často víno v lahvích pro sebe. Alespoň občas nakupuje víno pro sebe 74 % dotázaných. Občas nakupuje víno v lahvích pro své přátele či známé téměř polovina respondentů (48 %). 4 z 10 dotázaných nakupuje občas víno pro své rodiče nebo příbuzné a 37 % pro partnera či partnerku. Častěji muži nakupují víno v lahvích pro sebe nebo pro svou partnerku/partnera. Ženy spíše nakupují víno pro své příbuzné a pro své přátele a známé.

Nakupujete české či moravské víno v lahvích v bio kvalitě?

 • Z těch, kteří nakupují české nebo moravské víno v lahvích, 14 % respondentů uvedlo, že je nakupují v bio kvalitě. Častěji muži nežli ženy uvedli, že nakupují víno v lahvích v bio kvalitě.

Co dle Čechů online vystihuje dané značky

Templářské sklepy Čejkovice

 • Dle respondentů, kteří znají značku Templářské sklepy Čejkovice, je značka známá, moravská a kvalitní.

Vinium Velké Pavlovice

 • Značka Vinium Velké Pavlovice je charakteristická podle dotázaných tím, že je moravská, známá a kvalitní.

Bohemia sekt

 • Dotázaní uvedli, že Bohemia sekt je především značkou známou, českou a kvalitní.

Znovín Znojmo

 • Podle respondentů je značka Znovín Znojmo moravská, známá a kvalitní.

Habánské sklepy

 • Značka Habánské sklepy je dle dotázaných známá, kvalitní, chutná a moravská.

Chateau Bzenec

 • Dotázaní uvedli, že značka Chateau Bzenec je známá, moravská a kvalitní.

V prosinci 2018, měsícíc předcházejícím výše zmíněná sondě, činila ceníková hodnota reklamního prostoru kategorie vín z vinných hroznů podle dat z Ad Intel celkem 80,3 milionu Kč. Dominantním mediatypem byla přitom televize (59,6 milionu), s odstupem následoval tisk (8,4 milionu), out-of-home (8,1 milionu), rádio (2,7 milionu) a online (1,6 milionu). První místo v ceníkové hodnotě reklamního prostoru v prosinci přitom obsadila značka Bohemia Sekt se 43 miliony. Inzerci přitom umístila hlavně do televize (33,3 milionu), pak out-of-home (6,2 milionu), tisku (2,6 milionu) a do onlinu (0,9 milionu).