Na hrubý pytel hrubá záplata: vulgární Dámský klub Frekvence 1 častuje znalec ostrými větami

Hlavním problémem dopoledního rozhlasového pořadu je nevkus, nikoli skandální prohlášení o sexu.

Spor o obsah dopoledního Dámského klubu na rádiu Frekvence 1, druhé nejposlouchanější tuzemské stanici s 968 tisíci posluchačů denně, pokračuje. Po květnovém závěru, že provozovatel rádia, koncern Lagardere porušil obsah pořadu vysílací zákon, zveřejnila rada pro vysílání posudky soudních znalců, na jejichž základě o pořadech z letošního února a března rozhodla, v čem jejich odvysíláním došlo k ohrožení psychického, fyzického a mravního vývoje dětí a mladistvých.

V některých pasážích zaráží stylistická a jazyková nedokonalost, třeba výrazy „Frekvence jedna“, „jest-li“ či jméno Pyrychová místo správného Pirichová, které se vyskytují v posudku doktorky Růženy Hajnové, soudní znalkyně Krajského soudu v Brně pro oblast zdravotnictví, konkrétně psychiatrie a sexuologie. Odborný psychiatr a sexuolog Jan Zbytovský - soudní znalec při Krajském soudu v Hradci Králové pro obor zdravotnictví, odvětví psychiatrie a sexuologie, se zvláštní specializací psychiatrická sexuologie - zase posudek pojal spíše než coby odbornou argumentaci jako publicistické cvičení hemžící se jadrnými, sarkastickými přirovnáními.

Moderátorky Dámského klubu. Repro: frekvence1.cz

Moderátorky Dámského klubu Vlaďka Pirichová, Aneta Christovová a Linda Finková. Repro: frekvence1.cz

Shodují se nicméně, že pořadu, který jeho moderátorky nazývají „klubem nejchytřejších žen na světě“, by slušel čas po 22. hodině, či spíše po půlnoci, místo dosavadního vysílacího času mezi 10. a 12. hodinou. Přepisy pasáží v posudcích zároveň prozrazují, že hlavním problémem promluv je nevkus, nikoli skandální prohlášení o sexu.

Zbytovský, který hodnotil vydání z 6. března věnované tématu menstruace, si už u prvního vstupu po 10. hodině dopolední všiml „frekventních výrazů menses, vložky, menstruace, megera“ a toho, že „debata je vedena rádoby lidovým způsobem, tón hlasu (zvláště jedné z osob) je vulgární, vyjadřování poklesle pouliční, doprovázené prepubertálním chichotáním“. Znalec píše, že v pořadu moderátorky „debatují vysoce intelektuální téma ‚jak se pozná, že na mou milou jde perioda‘ “ a že „způsob vyjadřování a používaná terminologie upomíná na lehce mentálně retardované jedince“. V dalším vstupu podle něj „pokračuje vulgarizující výrazivo upomínající na emocionální výlevy prepubertálních školaček v předsíni školního WC“.

V šestém vstupu je „překvapující téma ‚fúrie před menstruací‘ “ podle znalce „vedeno stylem páté cenové skupiny“, přičemž „jsou používána sofistikovaná a trefná slovní spojení typu ‚velké cihly mezi půlkami‘ nebo ‚nalepila si ji obráceně na pipku‘ “. Dále „hlasy komentují zřejmě kritický telefonát nějaké posluchačky ‚jste čím dále nechutnější‘ “, přičemž moderátorky „reagují vulgárně agresivním způsobem, že ‚už to buď nemá nebo to dostala právě teď‘ “.

Následně pak „moderátorky předčítají plody vrcholné lidové tvořivosti (klenoty vzepětí lidského kulturního ducha)“ a podle znalce situace vrcholí: „Postupně jejich produkce připomíná verbální projev značně podroušených ženštin po půlnoci, neschopných již ani řádně artikulovat.“

Zbytovský nakonec shrnuje, že děti a mládež může ohrozit výrazivo typu „menses, vložky, menstruace, megera, perioda, fúrie před menstruací, velké cihly mezi půlkami, nalepila šiji obráceně na pipku, už to buď nemá nebo to právě dostala, drbeme ženský, orální sex, držet j i za uši, když pije krev, tak ji musí vypouštět, sprcháčový týden, kráva, prase, vůl, hovno“.

„U nedospělých jedinců, kteří nemají ještě dostatek životních zkušeností, včetně sexuálních (nebo šije teprve začínají vytvářet), má působení informací, výrazů, postojů a způsob reagování v mediích silně sugestivní a návodný účinek. Zvláště pak v oblastech, které se dotýkají tak silně emočně exponované oblasti, jako je sexualita nebo obecně vztahy mezi pohlavími,“ prohlásil Jan Zbytovský.

Škodlivost působení tohoto pořadu pro děti a dospívající mládež spatřuje „v celkově vulgárním a hrubě pokleslém vedení pořadu, používání vulgárních a obhroublých výrazů, primitivním vtipkování a asociování intimní a citlivé problematiky s pudově prvosignální problematikou sexuality a partnerských vztahů“. Nepovažuje přitom za problematická samotná témata projednávaná v pořadu - míní, že „inteligentním, poučeným a adekvátním způsobem lze publikovat jakékoliv téma, snad stojí za zmínku pouze volba vysílacího času (před polednem)“.

Doktorka Hajnová, která hodnotila díl z 27. února o masturbaci, si všimla například nevkusného posluchačského vzkazu „Ahoj, koťata, rolák si stahuju pravidelně, je to po ženskejch můj nejlepší koníček, škoda, že neexistují závody v dávání za uši.“, toho, že moderátorky vyhlásily „veřejnou celostátní masturbaci“ a posluchačskou soutěž vyhrála esemeska „já už su“ anebo toho, že dámy na Frekvenci 1 k vyjádření „čaply“ po zprávaři Luboškovi“ a nutili i jeho, aby se vyjádřil k sebeuspokojování.

„Moderátorky Dámského klubu Frekvence 1 zvolily na téma masturbace způsob, který nevede k vytváření potřebné sexuální kultury, ale naopak vede k posilování a jakési normalizaci sexuální subkultury a jejího vyjadřování. (...) V situaci, kdy tento pořad vyslechne i nedospělý jedinec, může dojít u něho k fixaci nevhodného způsobu vyjadřování a může je nadále považovat jako vyjadřování veřejně normální,“ shrnuje následně znalkyně Hajnová.

Kritizuje, že „k tématu masturbace se moderátorky vyjadřovaly nedospělými formami projevu s používáním slovníku subkultury (viz ‚vymazlený‘ básničky, čtení údajných SMS zpráv od posluchačů)“ a „zcela tak v pořadu zaniklo krátké odborné stanovisko sexuologa dr. Trojana“.

„Za nejzávažnější pochybení moderátorek pořadu považuji zveřejňování vlastní masturbace, vyzývání ke zveřejnění masturbace (už to nemusíte dělat tajně, my se o tom taky bavíme veřejně, takže vyzýváme), ‚výzvu k celostátní masturbaci‘ a soutěži v ní. V pořadu se příležitostně také glorifikuje masturbace v nevhodném prostředí a není taková situace následně moderátory pořadu korigována (chytlo mi to při chemii, nejlepší to bylo v kině), idealizuje se také vliv masturbace na celkové zdraví jedince (ženy, které masturbují už od puberty). Takové presentování a přístup kvysoce intimní sexuální aktivitě, jakou masturbace je, u nedospělého jedince závažným způsobem porušuje hodnotový systém potřebný pro kvalitní vývoj a rozvoj sexuality,“ konstatuje doktorka Hajnová.

„Jedinec pod vlivem nevhodných a zkreslených informací může být později vystaven i situaci, kdy se dostane do rozporu se zákonem, neboť nebude mít vytvořené dostatečné zábrany ve svém sexuálním chování. Může realizovat masturbaci na místě veřejně přístupném a dopustit se tak trestného činu výtržnictví. U dosud psychosexuálně a sociosexuálně nezralého jedince pak nevhodné idealizování masturbace a jejího vlivu na celkové zdraví může vytvořit patologickou závislost, která závažným způsobem ovlivňuje párovou sexualitu,“ dovozuje znalkyně.

„Dovoluji si v závěru upozornit, že v počátečních sekvencích pořadu může jít i o skrytou reklamu na erotické pomůcky (moderátorka se chlubí svým vibrátorem),“ obává se lékařka.

Vydání Dámského klubu z 1. března s anketními názory o nejlépe vypadajícím dámském přirození dostal k posouzení soudní znalec Pavel Prunner, z Katedry forenzní psychologie Právnické fakulty a Katedry psychologie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity.

Také jemu vadily nekusné výrazy v době, kdy je mohly slyšet děti: „V oblasti zasvěcování do podstaty lidské sexuality (...) nelze celoplošně oslovovat populaci bez možnosti sledování, kdo je působení daného tématu vystaven.“

Také uvádí: „I přes skutečnost, že terminologie používaná v pořadu neobsahuje výrazy ‚nepovolené‘ (v jiných pořadech nahrazované ‚pípáním‘), přesto je nutno terminologii používanou k označování dámského přirození považovat za značně nevhodnou (vzhled k tematickému zaměření celého pořadu). S ohledem na potenciální posluchačské spektrum (které je nutno předpokládat vzhledem k době vysílání), se z pedagogického hlediska jeví jako naprosto nevhodné a dokonce nepřípustné obsahové zaměření pořadu, které se soustřeďuje na zjišťování představ mužů na podobu dokonalého dámského přirození. Výroky typu ‚jak podle vás vypadá dokonalá buchtička, dokonalá pipinka‘ nebo ‚jak vypadá vaše žna tam dole‘ nelze považovat za vhodné pro prezentaci v médiích v době, kdy mohou poslouchat pořad děti v ‚raném‘ či ‚středním‘ dětství, neboť v této době je nutno o těchto tématech s dětmi hovořit diamterálně naprosto odlišným způsobem, než jaký je prezentován v předmětném pořadu.“

„Jako naprosto nepřípustné však lze pro všechny ‚dětské‘ věkové kategorie (včetně prof. Smékalem označované kategorie ‚počátek dospívání = 13-17 let‘) v předmětné době považovat prezentování výroků, že ‚nějaký muž‘ za ideální dámské přirození považuje ‚vyholenou s pysky ven‘,“ konstatuje Prunner a dál prohlašuje, že „z pohledu nutnosti spontánně (natož záměrně) nenarušovat optimální psychosexuální vývoj dětí a dospívající mládeže se jeví jako naprosto nevhodná prezentace, kdy v pořadu vysílaném v době od 10.00 do 12.00 hodin je celému posluchačskému spektru vyhlašována vítězná SMSka posluchače Michal mající znění ‚Nejkrásnější je ta, která mi dá a je jenom moje‘.“

Provozovatel Frekvence 1 se zatím omezil na argument, že tři posudky a názor rady jsou je jiné názory, ne správnější. „Při přípravě pořadu Dámský klub spolupracujeme s renomovanými odborníky z řad sexuologů, psychologů a soudních znalců, abychom pořad vytvářeli v souladu s moderními odbornými trendy a českým právním řádem. (...) RRTV má k dispozici jiná odborná stanoviska, než my. Ne lepší, ne správnější, ne hodnověrnější – jen jiná,“ reagoval už před třemi týdny ředitel Frekvence 1 Miroslav Škoda.