V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Nového šéfa Vltavy budou vybírat i dva redaktoři

Do výběru nového šéfredaktora Vltavy, jednoho z celoplošných programových okruhů Českého rozhlasu, budou moci promluvit i jeho budoucí podřízení. Vedení veřejnoprávního rádia totiž v hodnotící komisi v probíhajícím výběrovém řízení počítá i se dvěma zástupci z řad redakce. Na shromáždění kritiků odvolání dosavadního šéfredaktora Vltavy Petra Fischera to ve středu večer řekl ředitel programu Českého rozhlasu Ondřej Nováček. Generální ředitel René Zavoral posléze v dopisu zaměstnancům uvedl, kteří dva to budou. Napsal také, že zaměstnanci se výběru svého šéfa zúčastní „historicky poprvé“. Vzešli z hlasování.

„Členy hodnotící komise budou ředitel programu Ondřej Nováček, ředitelka výroby Kateřina Konopásková, ředitel nových médií Jiří Malina; zaměstnanci stanice Vltava si sami vybrali v tajném hlasování ze svého středu editora redakce kulturní publicistiky Antonína Pfeifera a vedoucího redakce kulturní publicistiky Jiřího Kamena,“ informoval Zavoral v dopisu, která má Médiář k dispozici. Výběrové řízení je interní, mohou se do něj přihlásit jen lidé zevnitř rozhlasu. Hlásit se mohou do 7. ledna, komise má rozhodnout do 21. ledna a nejlepšího kandidáta doporučit generálnímu řediteli.

Z dopisu generálního ředitele René Zavorala zaměstnancům Českého rozhlasu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

nejen s ohledem na některé silně manipulativní mediální výstupy popisující situaci ve vedení stanice ČRo Vltava bych Vás rád oslovil s krátkou reakcí určenou Vám coby zaměstnancům Českého rozhlasu.

Rád bych Vás ubezpečil, že stanice Vltava byla, je a vždy bude nadále významným a důležitým pilířem vysílání Českého rozhlasu. Vltava zde je pro své posluchače již téměř půl století a zcela odpovědně zde mohu prohlásit, že programově, finančně i personálně bude stanice v následujícím roce zajištěna stejně jako v roce letošním, kdy měla absolutní prioritu. Cílem bude podporovat a rozvíjet vše, co je ve stávajícím programu funkční, kvalitní a setkává se s očekáváními posluchačů, zvýšit kvalitu tam, kde se jí momentálně nedostává (případně kolísá) a hledat nové formáty relevantní pro současnost.

Program Vltavy bude nadále stát na kvalitní hudební dramaturgii, kulturní publicistice a literárně-dramatické tvorbě. Vltava do roku 2019 vstupuje s projednaným programovým schématem, programovými prioritami a vedením rozhlasu schváleným rozpočtem.

Personální změna ve vedení stanice, k níž jsem se odhodlal na návrh programového ředitele Ondřeje Nováčka, byla uváženým a zodpovědným krokem. Respektuji odborný rozhled a rozměr Petra Fischera, i proto jsme mu s ředitelem Nováčkem nabídli externí spolupráci autorskou i moderátorskou. Samozřejmě bude-li mít zájem. Z manažerského hlediska však stanice potřebuje mít ve svém čele člověka, který ji se stejným odborným rozhledem bude zároveň efektivně řídit a povede ji k naplnění potenciálu, který má mít.

Řízením stanice Vltava byla pověřena vedoucí Podpory programu Vltavy Ivana Hálková, která působí v Českém rozhlase 26 let. Nastoupila do hudební redakce pro děti a mládež, na Vltavě pracuje od roku 2004. Až do nástupu nového šéfredaktora se bude starat o běžný provozní chod stanice. Nebude zasahovat do jejího programu, který bude v kompetenci ředitele Programu Ondřeje Nováčka.

Nový šéfredaktor stanice Vltava bude vybrán v interním výběrovém řízení, do kterého se mohou zaměstnanci Českého rozhlasu přihlásit do 7. ledna 2019. Hodnotící komise, kterou historicky poprvé utvoří i dva zaměstnanci stanice Vltava, navrhne generálnímu řediteli kandidáta (kandidátku) nejpozději do 21. ledna 2019 tak, aby se nový šéfredaktor(ka) mohl(a) ujmout pozice již od 1. února 2019. Členy hodnotící komise budou: ředitel Programu Ondřej Nováček, ředitelka Výroby Kateřina Konopásková, ředitel Nových médií Jiří Malina; zaměstnanci stanice Vltava si sami vybrali v tajném hlasování ze svého středu editora Redakce kulturní publicistiky Antonína Pfeifera a vedoucího Redakce kulturní publicistiky Jiřího Kamena.

Petr Fischer při nástupu do funkce šéfredaktora stanice, tedy do funkce manažera na 2. stupni řízení s nezanedbatelným finančním ohodnocením, dostal terminovaný dvouletý mandát s jasným a měřitelným zadáním. Tento úkol akceptoval, a tím za něj přijal manažerskou odpovědnost. I přes velkou programovou a marketingovou podporu nového konceptu Vltavy, která dostala v roce 2018 v rámci všech stanic Českého rozhlasu hlavní prioritu, se mu úkol nepodařilo naplnit. Nelze si myslet, že je možné užívat si manažerského postavení, ale přitom požadovat jistoty a zacházení jako běžný zaměstnanec.

Dle platných zákonných předpisů je jediným statutárním orgánem Českého rozhlasu jeho generální ředitel. Ten je také za veškerou činnost ČRo plně odpovědný. I proto je – s výjimkou jmenování ředitelů regionálních studií – jeho výhradním právem vybrat si tým a spolupracovníky, s nimiž chce svůj projekt a program naplňovat. Je pak na Radě ČRo, aby zhodnotila, zdali se mu projekt plnit daří.

Neprodloužení smlouvy P. Fischerovi není vyjádřením nedůvěry Vltavě a kritikou práce zaměstnanců a externistů Vltavy. Jejich práce si zaslouží uznání a já osobně si jí velmi vážím. Spousta dobré práce bylo na stanici vykonáno. Nestagnoval program či stanice, stagnovala ovšem její poslechovost. Vím, že tato kategorie je některým z Vás (ale i řadě externích spolupracovníků) trnem v oku; poslechovost není samozřejmě hlavním kritériem hodnocení úspěšnosti Českého rozhlasu, musí ale být minimálně s ohledem na vynaložené náklady na chod stanice (bezmála 100 mil. Kč ročně) z veřejných (!) peněz kritériem důležitým a sledovaným. I Kodex Českého rozhlasu hovoří o posluchači na prvním místě a o povinnosti rozhlasu veřejné služby oslovovat programem a vysíláním co nejširší publikum. To vše samozřejmě při zachování nejvyšší možné kvality.

Jsem si plně vědom, že program nelze posuzovat pouze poslechovostí, stejně důležitá jsou kvalitativní kritéria. I zde musím konstatovat, že i přes řadu dobrých programových počinů se zdaleka ne vše v nové koncepci Vltavy podařilo. Příliš silný akcent na aktuální publicistiku upozaďuje další dva hlavní programové pilíře Vltavy, tedy literárně dramatickou tvorbu a klasickou hudbu. Hudbě na Vltavě chybí jasná koncepce a spíše se z ní stává doplněk mluveného slova, což je v rozporu s vnímáním Vltavy mezi silnou skupinou posluchačů. Při programování nového schématu došlo k několika chybám, které se projevují například odchodem posluchačů během dopoledního prime-time. Nově zavedené publicistické pořady trpí výkyvy kvality a střídají vynikající okamžiky s méně zdařilými. Spolu s programovým ředitelem máme výhrady i k organizační stránce a zajištění praktického chodu stanice. Zároveň souhlasíme s tím, že řada programových počinů se pod vedením Petra Fischera povedla a stanice z nich bude v budoucnu těžit a navazovat na ně. Za to bezesporu patří Petru Fischerovi poděkování.

Nepřísluší mi, abych komentoval kroky Rady ČRo – ať už jde o jí zadané analýzy vysílání stanice (obsah ani jedné z nich jsem nečetl a neznám ho) a jejich autory či cokoli jiného. Rada ČRo je nezávislým kontrolním orgánem Českého rozhlasu, který koná dle své působnosti vymezené zákonem. Stejně tak nechci komentovat nefér výroky Petra Fischera v médiích, které spustily mediální lavinu poškozující stanici Vltava a Český rozhlas jako instituci. To vše mě jen utvrzuje v tom, že rozhodnutí programového ředitele a mé bylo na místě a zcela správné. Přestane-li mezi nadřízeným a podřízeným panovat vzájemná důvěra, pak takové soužití a taková spolupráce nedává smysl a je jen kontraproduktivní.  

Rád bych zdůraznil, že mou důvěru i důvěru programového ředitele mají naopak zaměstnanci stanice Vltava, kteří vytvářejí každodenní program pro naše posluchače a díky nimž patří dlouhodobě Vltava k pilířům kulturního vysílání Českého rozhlasu. Pevně věřím, že naše společné cíle jsou pořád stejné - tedy otevřenost, kritičnost, názorová pluralita, přirozenost, chuť objevovat. A tyto hodnoty nepřišly na Vltavu až s Petrem Fischerem (při vší úctě k jeho osobě) a rozhodně neprodloužením jeho mandátu z Vltavy i z Českého rozhlasu neodcházejí. Tak jako Český rozhlas nepadá s jeho generálním ředitelem, nepadá ani stanice Vltava s jejím šéfredaktorem. Český rozhlas je živoucím organismem založeným na vzájemné spolupráci a součinnosti všech jeho složek a pracovníků. 

Šéf veřejnoprávního rádia také na svém webu zveřejnil dvě odpovědi na otevřené dopisy týkající se situace na Vltavě - jednu řediteli Národní galerie Jiřímu Fajtovi, druhou rektorovi Univerzity Palackého Jaroslavu Millerovi.