Radní ČTK přijali etický kodex, dva zase chyběli

Spory v Radě ČTK nekončí, radní Foltán a Žantovský kritizují nový kodex i jednání online.

Radní České tiskové kanceláře dnes poprvé „zasedali“ online. Kvůli koronaviru svolanou videokonferenci ale neuvítali všichni. Radní Pavel FoltánPetr Žantovský (zvoleni za ANO) tento přístup označili za protiprávní a hovoru se nezúčastnili. Mezi radními tak pokračuje rozdělení dva tábory, které minulý měsíc vyvrcholilo hádkami a předčasným odchodem radního Foltána ze zasedání. Zbývající pětice radních i v reakci na tuto událost přijala Etický kodex Rady ČTK. „Jeho dodržování je dobrovolné, je však výrazem přihlášení se k určité kultuře konání a jednání,“ stojí v preambuli dnes přijatého dokumentu. Podle něho například člen rady „jedná v souladu s všeobecně uznávanými morálními hodnotami, chová se objektivně, čestně“.

Pro přijetí kodexu hlasovalo všech pět radních, kteří se zúčastnili konferenčního hovoru. „My jsme byli několikrát svědky jednání, nad kterým mně doteď zůstává rozum stát. Že se to může opakovat, to je pravda, ale hledáme cestu, jak se k této situaci postavit,“ vysvětlovala místopředsedkyně Jaroslava Wenigerová (zvolená za ODS), proč návrh podpořila.

Jednohlasně dopadlo i hlasování o úpravách Jednacího řádu Rady ČTK. V něm přibyly pasáže, že se zasedání radních vysílají online, že jednání v případě nepřítomnosti předsedy řídí nejstarší místopředseda nebo že je člen rady „povinen oznámit případný střet zájmů či podjatost“. Radní nově také mohou ve výjimečných situacích zasedat formou videokonference a musejí vysvětlit důvod, proč podávají rozdílné stanovisko. „Někteří členové nespecifikují, co je vede k tomu, proč svůj postoj neventilují přímo na radě. Pokud bychom to všichni dělali takto, nedobrali bychom se nikdy ničeho,“ vysvětlovala Angelika Bazalová (zvolena za Piráty), proč takové doplnění navrhla. 

Narážela tak zejména na Foltána se Žantovským, kteří hojně využívají institut rozdílného stanoviska, jež připojují později k zápisu ze schůzí. Na to reaguje i poslední novinka v jednacím řádu. Podle něho rozdílná stanoviska můžou podávat nově pouze radní, kteří se zasedání zúčastnili, nebo mají pro omluvenku závažné důvody. „To si chceme nechat potvrdit právníky. Zároveň chceme, aby se radní účastnili samotných jednání,“ řekl Médiáři předseda Rady ČTK David Soukup (za ANO).

Pokud bude zmíněný bod uplatňován, příště by nemohli nepřítomní Foltán s Žantovským podat rozdílné stanovisko. To ve svých omluvenkách skutečně avizovali, přestože samotné zasedání oba označili za protiprávní. „Platný právní rámec neumožňuje zasedání rady formou videokonference,“ četl na jednání Foltánovu omluvu Soukup. Porušením zákona a jednacího řádu argumentoval také Žantovský. „Není možné předepisovat členovi rady, aby používal takovou nebo takovou komunikační nebo jinou techniku. Schopnost používání té které techniky není v zákoně stanoveno jako kvalifikační kritérium pro členství v radě,“ dodal ke své omluvě.

Etický kodex Rady ČTK

Etický kodex Rady České tiskové kanceláře má podobu nezávazného dokumentu. Jeho dodržování je dobrovolné, je však výrazem přihlášení se k určité kultuře konání a jednání.

  1. Člen Rady ČTK se při své činnosti v radě zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho zájmem soukromým, tzn. jednání, které by přineslo jednostrannou a neoprávněnou výhodu jemu samotnému.
  2. V případě, že bude rada projednávat věc dotýkající se jakýmkoliv způsobem člena rady či jeho rodinného příslušníka, oznámí tuto skutečnost před projednáváním příslušné věci – stížnosti.
  3. Za střet osobního a veřejného zájmu zájmů jsou považovány zejména tyto situace:
    1. pokud se sám účastní/podílí na akci, na niž vznáší (nebo je vznášena) stížnost či o ní rozhoduje
    2. pokud má ekonomické zájmy v předmětu stížnosti.
  4. Člen rady jedná v souladu s všeobecně uznávanými morálními hodnotami, chová se objektivně, čestně. 
  5. Člen rady se zdrží publikování a šíření nepravdivých informací v médiích a na veřejnosti o rozhodnutích či o činnosti rady, nevyjadřuje se hanlivě v médiích.
  6. Ctí zásady kolegiality a spolupráce s ostatními členy.

Zdroj: Rada ČTK

Rada České televize ani Rada Českého rozhlasu své vlastní etické kodexy nemají. Etické kodexy mají veřejnoprávní média Česká televize a Český rozhlas jako celky.