V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Regulace reklamy zpřísnila, zodpovídají se i média

Nový zákon o regulaci reklamy měl pravidla zejména zpřehlednit. Také je ale zpřísnil.

Online gambling. Ilustrační foto: Profimedia.cz

Online gambling. Ilustrační foto: Profimedia.cz

Legislativa upravující pravidla českého komunikačního a mediálního průmyslu prochází v letošním roce celou sérií změn. Prezident republiky Miloš Zeman podepsal předminulý týden novelu zákona o regulaci reklamy, kterou připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Připomínkovým řízením prochází novela zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zpracovaná ministerstvem kultury. Následovat by měly novely zákona o České televizi a o Českém rozhlase, jež jsou rovněž v gesci tohoto ministerstva.

V následujícím materiálu se pokusíme nastínit hlavní body, v nichž dochází k posunu proti stávajícímu stavu, a odhadnout, co budou tyto legislativní změny znamenat pro praxi. Materiál vznikal s přispěním advokáta Ivana Davida z advokátní kanceláře KMVS, která se specializuje na reklamní právo.

Odpovědnost za propagaci nepovolených loterií

Výchozí stav: Zákon o regulaci reklamy dosud obsahoval obecné pravidlo, že „šiřitel odpovídá za způsob šíření reklamy podle tohoto zákona.“ Jinými slovy, provozovatel média neodpovídal za obsah reklamy, za ten ručil zadavatel. 

Jak nyní upravuje tuto otázku novela: Novela zákona o regulaci reklamy, kterou minulý týden podepsal prezident republiky, doplnila k výše uvedenému pravidlu dovětek „… a za šíření reklamy na loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny podle zvláštního právního předpisu.“ Znamená to tedy, že provozovatel média za určitý obsah reklamy odpovídá a v případě propagace loterie musí předem ověřit, o jakou loterii jde. Profesní organizace sdružující česká média (Asociace televizních organizací, Sdružení pro internetový rozvoj) během přípravy zákona lobbovaly za to, aby tento dovětek nebyl do zákona zařazován, protože média podle nich nemají možnost obsah reklamy předem kontrolovat. Bod ale přesto prošel.

Jak si pravděpodobně poradí praxe: Média se zřejmě pokusí vyrovnat s tímto bodem tak, že do svých smluvních vztahů se zadavateli reklamy vloží klauzuli, která zaváže zadavatele k uhrazení pokuty médiu, bude-li jejich reklama obsahovat propagaci nepovolené loterie a médium za ni pokutu dostane. „Domnívám se, že praktický způsob řešení, který naznačujete, je docela dobře možný. Takovým smluvním ujednáním se samozřejmě média nezbaví své nové zákonné odpovědnosti (to ani platně provést smlouvou nejde), ale v případě, že budou pokutována, mohou následně pokutu vymáhat po zadavateli. Jde o ujednání, které se podle mého názoru nalézá v rámci smluvní volnosti, a tedy je legální,“ uvedl pro Médiář Ivan David.

Zákaz anonymní politické reklamy

Výchozí stav: Zákon o regulaci reklamy až dosud zakazoval anonymní reklamu „týkající se voleb po dobu volební kampaně“. Porušení zákazu však neprovázela žádná sankce.

Jak nyní upravuje tuto otázku novela: Novela zákona o regulaci reklamy nahrazuje tento zákaz zákazem „šíření anonymního oznámení týkajícího se voleb v době od vyhlášení voleb do ukončení hlasování“. Dosavadní ustanovení bylo totiž podle předkladatele novely, ministerstva průmyslu a obchodu, v praxi téměř nepoužitelné a nepostižitelné. Problém spočíval právě v pojmu reklama, který se týká výhradně podnikatelské činnosti. Porušení bude nově sankcionováno až dvěma miliony korun.

Jak si pravděpodobně poradí praxe: Neměl by vzniknout žádný problém, protože jde jen o zpřesnění už existujícího zákazu a o snahu zamezit případné zjevné obcházení zákona. Podobnou situaci řeší i novela zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, která dřív zakazovala „obchodní sdělení politických stran a hnutí i nezávislých kandidátů“, nově by měla zakazovat „politické obchodní sdělení“, což je podle nové definice sdělení, jehož cílem je přímo nebo nepřímo propagovat politickou stranu, politické hnutí nebo politika, vytvořit nebo podpořit obraz vnímání politické strany, politického hnutí nebo politika, zvýšit šanci politické strany, politického hnutí nebo politika na úspěch ve volbách nebo ovlivnit postoje, chování či motivaci občanů jako voličů.

Pravidla pro reklamu na potraviny

Výchozí stav: Dozor nad reklamou na potraviny dosud vykonávaly krajské živnostenské úřady. Ty přitom posuzovaly tuto reklamu zejména z hlediska zdravotních a výživových tvrzení a z hlediska posuzování zavádějících informací užitých v rozporu s nařízením o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Jak nyní upravuje tuto otázku novela: Novela zákona o regulaci reklamy přesouvá odpovědnost za dozor na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Zákon také bude nově v oblasti požadavků na reklamu potravin odkazovat na přímo použitelné předpisy EU, a to na nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům a na nařízení upravující označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů. Je zakázáno vyvolávat při prezentaci potravin dojem (na základě vzhledu, popisu nebo vyobrazení), že je přítomna určitá potravina nebo složka, ačkoli „ve skutečnosti byla určitá přirozeně se vyskytující součást nebo běžně používaná složka v této potravině nahrazena odlišnou součástí nebo složkou“.

Jak si pravděpodobně poradí praxe: Zadavatelé reklamy budou muset být opatrnější v oblasti výše zmíněných tvrzení a uvést je do souladu s výše zmíněnými požadavky. Informace o potravině musí být v reklamě přesné, jasné a spotřebitelům snadno srozumitelné. 

Nekalé obchodní praktiky

Výchozí stav: Dosavadní zákon o regulaci reklamy byl zčásti duplicitní se zákonem o ochraně spotřebitele, neboť oba zakazovaly reklamu, která je nekalou obchodní praktikou. Konkrétně šlo o zákaz nabádání dětí, aby přemlouvaly rodiče ke koupi zboží, a dále o zákaz reklamy, kterou nelze odlišit od redakčního obsahu, tedy tzv. skryté reklamy. Zákon o regulaci reklamy navíc zakazoval reklamu založenou na podprahovém vnímání a reklamu využívající nezkušenosti osob mladších 18 let. V této věci se stal ale předmětem výtky Evropské komise, podle níž byla i kvůli zmíněné duplicitě současná tuzemská právní úprava přísnější, než je třeba.

Jak nyní upravuje tuto otázku novela: Ustanovení, jichž se dotýkaly výtky Evropské komise, byla v novele zákona o regulaci reklamy zrušena. Týká se to zákazu reklamy založené na podprahovém vnímání, zákazu reklamy skryté, zákazu reklamy využívající nezkušenosti osob mladších 18 let, a dále reklamy nabádající děti, aby přemlouvaly své rodiče nebo jiné osoby ke koupi zboží. Taková jednání tedy budou napříště postihována podle zákona na ochranu spotřebitele jako nekalá obchodní praktika.

Jak si pravděpodobně poradí praxe: Nekalé obchodní praktiky byly a nadále zůstávají zakázány, rozsah ochrany adresátů reklamy není fakticky dotčen, jde jen o zpřehlednění legislativy.

Pravidla pro reklamu na pohřebnictví

Výchozí stav: Dosavadní zákon o regulaci reklamy zakazoval reklamu na provozování pohřební služby nebo krematoria v prostorách zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Jak nyní upravuje tuto otázku novela: Novela rozšiřuje výše uvedený zákaz i na areály těchto zařízení a za porušení umožňuje udělit až dvoumilionovou pokutu ve správním řízení a pětitisícovou pokutu v blokovém řízení. 

Jak si pravděpodobně poradí praxe: Pohřební služby a krematoria si musí pro svou inzerci najít jiný prostor.