Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Reklamy na spotřebitelské úvěry musejí uvádět víc informací, a jasněji

Zákon nově stanoví, že povinné informace o spotřebitelském úvěru musí být podávány jasným, výstižným a zřetelným způsobem, a to formou reprezentativního příkladu.

Dnem 1. ledna 2011 nabyl účinnosti zákon č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru, který sebou přinesl zásadní změnu v rozsahu povinných informací uváděných v reklamě na úvěr komunikované vůči spotřebitelům.

Reklama nabízející spotřebitelský úvěr nebo jeho zprostředkování musí nově obsahovat tyto povinné informace:

  1. roční procentní sazbu nákladů (RPSN),
  2. výpůjční úrokovou sazbu, a to spolu s údaji o veškerých poplatcích spojených se spotřebitelským úvěrem,
  3. celkovou výši spotřebitelského úvěru,
  4. výši jednotlivých splátek a celkovou částku splatnou spotřebitelem,
  5. dobu trvání spotřebitelského úvěru,
  6. v případě spotřebitelského úvěru ve formě odložené platby za konkrétní zboží nebo službu také jejich cenu a výši případné zálohy,
  7. informaci o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem, zejména pojištění, je-li uzavření takové smlouvy podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru.

Výše uvedené povinné informace bude nutné uvést vždy v případě, kdy součástí reklamy bude jakýkoliv údaj o nákladech na spotřebitelský úvěr pro spotřebitele, tedy například výše úrokové sazby, výše splátky apod.

Od 1. ledna 2011 se však mění nejenom rozsah povinných informací v reklamě, ale také forma, jakou tyto povinné informace mají být vůči spotřebiteli komunikovány.

Zákon nově stanoví, že povinné informace o spotřebitelském úvěru musí být podávány jasným, výstižným a zřetelným způsobem, a to formou reprezentativního příkladu.

V praxi by tak jednotlivé informace měly být zejm. komunikovány přiměřenou velikostí a barvou písma, po dostatečně dlouhou dobu atd.  V neposlední řádě je důležité dát jednotlivým informacím stejnou váhu.

Porušení povinnosti uvést v reklamě veškeré povinné informace je správním deliktem, za který hrozí pokuta až do výše 5 milionů Kč.