Svaz OSA dostal pokutu za poplatky od hotelů

Pokuta téměř 11 milionů Kč se týká vybírání licenčních poplatků za neobsazené pokoje.

Spor se týká vybírání poplatků v letech 2008 až 2014. Ilustrační foto: Profimedia.cz

Spor se týká vybírání poplatků v letech 2008 až 2014. Ilustrační foto: Profimedia.cz

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil kolektivnímu správci OSA, tedy spolku nazvanému Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, pokutu 10.676.000 Kč, za zneužití dominantního postavení. Rozhodnutí je prvostupňové, není pravomocné, svaz proti němu podal rozklad a zatím ho nechce rozebírat.

„Kolektivní správce porušil zákon o ochraně hospodářské soutěže i unijní soutěžní pravidla, když si v letech 2008 až 2014 na ubytovacích zařízeních vynucoval nepřiměřené obchodní podmínky za poskytnutí licencí k užití autorských práv prostřednictvím zvukových a zvukově obrazových přístrojů umístěných na pokojích ubytovacích zařízení,“ uvedl antimonopolní úřad.

„Ke zneužití došlo tím, že v uvedeném období účastník řízení ve svých sazebnících nezohledňoval obsazenost pokojů v ubytovacích zařízeních. Provozovatelé ubytovacích zařízení tak platili za licence i v případě, že v pokoji nebyl reálně nikdo ubytován,“ přiblížili úředníci. „Sám účastník řízení v období do 18. května 2008 četnost využití pokojů ubytovacích zařízení zohledňoval jako relevantní kritérium pro výpočet autorské odměny,“ připomněli.

„V souvislosti se zavedením zákonné regulace maximální výše autorských odměn za provozování rozhlasového a televizního vysílání na pokojích ubytovacích zařízení obsazenost přestal zohledňovat. Je tak zjevné, že jediným důvodem, proč v posuzovaném období OSA upustil od zohledňování obsazenosti pokojů v sazebnících autorských odměn, byla snaha maximalizovat výši vybraných autorských odměn od ubytovacích zařízení,“ dovozuje úřad.

Ten proto konstatoval, že „požadavek platby autorské odměny i tehdy, kdy u nabyvatele licence prokazatelně nemohlo dojít k užití díla, to znamená když jeho pokoj nebyl obsazen ubytovaným hostem a nebylo mu tak poskytováno žádné protiplnění, nelze považovat za přiměřenou obchodní podmínku, tudíž nesplňuje podmínku proporcionality vzájemného smluvního plnění a protiplnění“.

Vzhledem k tomu, že OSA zastupuje i zahraniční autory, došlo také k ovlivnění obchodu mezi členskými státy.

Svaz podal proti rozhodnutí antimonopolního úřadu rozklad. „OSA se s obsahem prvostupňového rozhodnutí seznámil a s jeho závěry se neztotožňuje. Právní analýzy, kterými OSA disponuje, obsahují silné argumenty svědčící tomu, že ÚOHS dospěl k nesprávným právním i skutkovým závěrům. Ostatně, obsazenost pokojů ubytovacích zařízení nezohledňují ani zahraniční kolektivní správci,“ říká Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

„OSA proto podal proti prvostupňovému rozhodnutí rozklad k předsedovi úřadu. Celé řízení tedy ještě nebylo skončeno. Z tohoto důvodu OSA nebude v podrobnostech případ komentovat, a to až do vydání rozhodnutí o rozkladu,“ doplnila mluvčí OSA Šárka Chomoutová.