Unie vydavatelů zrušila dělení na deníky a časopisy

Unie vydavatelů, sdružující tuzemské mediální domy, zjednodušila svou strukturu. Zrušila dělení na dvě sekce - deníkovou a časopiseckou. Zdůvodňuje to tím, že všichni vydavatelé mají obdobné zájmy a historické dělení ztratilo původní smysl. „Po dvanáctiletém fungování se stávající komorový systém, kdy byla Unie vydavatelů rozdělena do dvou sekcí, ukázal jako nevyhovující, protože v důsledku vývoje na trhu dochází ke spojování deníkových a časopiseckých vydavatelství. Také na současném mediálním trhu ovlivněném stále intenzivnějším nástupem digitálních technologií jsou hlavní zájmy vydavatelů deníků a časopisů téměř ve všem totožné,“ vysvětluje výkonný ředitel profesní asociace Václav Mach. Změnu přijala valná hromada unie konaná 23. ledna.

Podle nových stanov dál valná hromada zvolila devítičlennou správní radu, která bude v mezidobí do další valné hromady činnost Unie vydavatelů řídit. Čeká ji při tom řada naléhavých témat, na něž se chce především soustředit. Po změně stanov je správní rada devítičlenná (jinými slovy: má lichý počet členů), přičemž usnášeníschopná je od pěti přítomných členů.

Zvolena byla rovněž tříčlenná kontrolní komise, která bude kontrolovat plnění úsporně stanoveného rozpočtu, který valná hromada rovněž přijala. Kontrolní komise nahrazuje dozorčí radu a je tříčlenná. V rámci asociace nadále působí pracovní skupina nazvaná Rada pro mediální právo, která se zabývá zejména legislativními výzvami a slouží jako poradní orgán výkonného ředitele a správní rady.

Prioritami činnosti Unie vydavatelů bude v roce 2019 ochrana zájmů vydavatelů v oblasti evropské a domácí legislativy, podpora některých společných aktivit zaměřených na monetizaci obsahu a v oblasti výzkumu trhu získávání a podpora nových dat o tiskových titulech. „Cílem je poskytovat o tisku data nejen na úrovni ‚reálných uživatelů‘, jak je tomu v současném výzkumu čtenosti, ale také o celkovém počtu kontaktů mezi čtenáři a tiskovými médii, což jsou údaje, které se stále více uplatňují u jiných, zejména digitálních, mediatypů,“ zdůraznil předsedající valné hromady a dosavadní předseda správní rady unie Petr Marek (Vltava Labe Media).