Polovinu z 11 miliard Kč v online reklamě přináší display, videoreklama 5 %

Nejvíc vydělávají obrázkové bannery, následuje vyhledávání. Mobilní reklama, real-time bidding a PR články přispívají ani ne procentem.

Výdaje do internetové reklamy loni meziročně o čtvrtinu narostly, na 11 miliard Kč. V celkovém rozložení mediálních reklamních investic v Česku na internet připadá 17 %. Údaje vycházejí z aktuálního průzkumu inzertního výkonu ppm factum pro SPIR a celoročních výstupů agentury Admosphere.

Podíl mediatypů na reklamních příjmech v roce 2012

  • Celoplošná reklama zůstává nadále hlavní internetovou inzertní oblastí s polovičním podílem na celkových výdajích (49 %).
  • V loňském roce výrazně posílily výkony reklamních sítí (Google, Sklik, Facebook, eTarget apod.) a placených výsledků vyhledávání, které získaly více než třetinu (36 %) reklamních rozpočtů v online marketingu a vykázaly růst 1,4 mld. ve srovnání s rokem 2011. Z celkového objemu 4 miliard připadá 70 % na vyhledávání a 30 % na obsahové sítě.
  • Rapidní růst vykazuje také videoreklama (67%) s objemem přes půl miliardy korun a reklama v mobilních zařízeních (96%). Výdaje za zápisy v katalozích a řádkovou inzerci jsou v čase poměrně stabilní.
  • V letošním roce byl nově zjišťován výkon PR článků a reklamy prodané přes tzv. real-time bidding (RTB). „Zatímco PR články jsou zavedenou formou inzerce a neočekává se u nich žádný významný nárůst nebo pokles zájmu, aukční prodej display reklamy je v ČR nový a do budoucna růstový má velký potenciál,“ tvrdí SPIR.
  • Samostatnou oblastí zařazenou do průzkumu je reklama v SMS a MMS zprávách. Do kampaní v operátorských sítích bylo investováno podobně jako loni 100 milionů korun.
Vývoj forem online reklamy v posledních třech letech

Celkový podíl internetu na všech reklamních výdajích dosáhl v loňském roce 17,4 %, což je o 3 procentní body větší podíl oproti předcházejícímu roku 2011. Internet se tak opět přiblížil tisku, jehož podíl naopak o 4 procentní body poklesl.

Srovnání mediatypu. Poznámka: ve výkonech rozhlasu nejsou započítány regionální prodeje

Poznámka: ve výkonech rozhlasu nejsou započítány regionální prodeje

INZERTNÍ VÝKONY JEDNOTLIVÝCH MEDIATYPŮ V POSLEDNÍCH 3 LETECH, V MILIARDÁCH KČ
2010 podíl 2011 podíl 2012 podíl
televize 25,6 43,1 % 29,2 46,8 % 30,1 47,1 %
tisk 21,6 36,3 % 19,5 31,3 % 17,6 27,5 %
internet 7,7 13,0 % 8,9 14,3 % 11,2 17,4 %
out-of-home 3,3 5,5 % 3,7 5,9 % 4,1 6,3 %
rádio 1,3 2,2 % 1,1 1,8 % 1,0 1,5 %
celkem 59,4 100,0 % 62,4 100,0 % 63,9 100,0 %
Pozn.: Ceny bez vlastní inzerce (selfpromo), ve výkonech rozhlasu nejsou započítány regionální prodeje. Zdroj: SPIR, Admosphere, ppm factum, únor 2013

TERMINOLOGIE

Inzercí v reklamních sítích se myslí prodej reklamy ve vyhledávání nebo obsahových sítích. Tento druh inzerce má zpravidla výkonnostní model zpoplatnění reklamy, ve kterém se platí za prokliky nebo skutečně přivedené návštěvníky, nikoliv za počet zobrazení či časové období jako je tomu např. u bannerové reklamy nebo přednostních zápisů v katalozích. PPC reklama ve vyhledávání se obvykle zobrazuje ve vyhledávačích vpravo vedle výsledků vyhledávání nebo také na prémiových pozicích. Na obsahových webech se PPC reklama zobrazuje vpravo nebo pod článkem. Reklama v reklamních sítích používá i klasické bannerové display formáty.

RTB (real-time-bidding) je nový typ obchodního modelu prodeje bannerové reklamy. Reklama je v RTB prodávána na počet impresí, kde každá imprese je dodávána v reálném čase automatickými systémy podle vhodnosti pro požadovanou cílovou skupinu. V RTB modelu je často využíváno behaviorální cílení reklamy na základě předchozí aktivity a zájmu uživatelů.

METODIKA VÝZKUMU

Dotazováním a zpracováním výsledků byla v zájmu objektivity a ochrany citlivých údajů pověřena agentura ppm factum. Šetření proběhlo během ledna a února 2013, opíralo se tak o aktuální celoroční uzávěrky jednotlivých subjektů. Výkony všech typů inzerce vznikly na základě deklarovaných výkonů jednotlivých poskytovatelů obsahu, agentur, provozovatelů reklamních sítí a mobilních operátorů.

Z oslovených 50 významných internetových provozovatelů se aktivně zapojilo 28, jejichž média zasahují 95 % českých internetových uživatelů. Částky za reklamní SMS a MMS zprávy poskytli všichni 3 oslovení mobilní operátoři. Pro získání výkonů jednotlivých reklamních sítí byli osloveni 3 provozovatelé a celkem 40 agentur (mediální, specializované SEM, webdevelopment). Aktivně se zapojil 1 provozovatel reklamní sítě (Sklik společnosti Seznam.cz) a 18 agentur. Důležité je, že společnosti, jejichž obrat zaujímá na trhu dominantní podíl, většinou při průzkumu svými údaji aktivně přispěly. K dopočtení celkové částky proinzerované ve vyhledávání a reklamních sítích se vychází z přiznaného výkonu reklamní sítě Sklik a váženého průměru procentuálního rozdělení spendů agentur do reklamních sítí, kde vahou je absolutní spend dané agentury.

Z důvodu získání jednoho agregovaného čísla za všechny formy internetové reklamy pro účely porovnání s ostatními mediatypy jsme byli nuceni sečíst reálné ceny výkonnostní reklamy v reklamních sítích s ceníkovými cenami u všech ostatních forem internetové reklamy. Důvodem je, že výkonnostní reklama žádné ceníkové ceny nemá. Navyšovat reálné ceny u výkonnostní reklamy o hypotetickou marži a tím vylepšovat celkovou bilanci internetu by nebylo korektní. U ostatních mediatypů nejsou odhady reálných cen k dispozici. Do celkových výkonů internetu nebyly započítány SMS a MMS kampaně, které nelze považovat za druh internetové reklamy.