Veřejnoprávní rozhlas protestuje proti prodeji české BBC Francouzům

Český rozhlas kritizuje dosavadního britského partnera, že dvanáct lukrativních kmitočtů přenechává soukromé firmě Lagardere.

Generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan, který po zamítnutí další spolupráce veřejnoprávního rádia s BBC radou pro vysílání rezignoval na rozvíjení čistě zpravodajského vysílání a la Rádio Česko, kritizuje Brity, že „bez udání důvodu“ vypověděli ke konci února 2013 smlouvu s rozhlasem a že chtějí svou českou pobočku prodat francouzské mediální skupině Lagardere, která v Česku provozuje komerční Frekvenci 1, Evropu 2, Bonton, Dance Radio a prodejce rozhlasové reklamy Regie Radio Music.

Duhanův management se zároveň obává, zda „nemůže dojít k narušení hospodářské soutěže na území České republiky“, když Francouzi v Česku získají lukrativní síť 12 vysílačů ve velkých měst, kterými BBC disponuje, pro své komerční vysílání. „BBC získala unikátní soubor vysílacích kmitočtů na základě osobní žádosti předsedkyně vlády Margaret Thatcherové prezidentu Václavu Havlovi během její oficiální návštěvy v Praze v září 1990,“ hájí veřejnoprávní sektor vedení Českého rozhlasu.

Pokrytí rádia BBC v České republice. Zdroj: licenční podmínky BBC, RRTV

Pokrytí rádia BBC v České republice. Zdroj: licenční podmínky BBC, RRTV

Rozhlas chce, aby rada pro vysílání obchod zamítla. U rady se zároveň domáhá, aby jej radní přibrali jako účastníky řízení, v němž rozhodují o změně licenčních podmínek BBC. Ty by měly v souvislosti s prodejem české pobočky BBC Francouzům podle neoficiálních informací povolit vysílání hudby - dosud se stanice zaměřovala výhradně na mluvené slovo. Lagardere před měsícem slíbila zachovat „stanici s informačně zpravodajským servisem a prvky zábavy“.

„Přinese navíc i větší pestrost v segmentu stanic mluveného slova,“ reagovalo dnes vedení Lagardere, v čele s dlouholetým prezidentem české pobočky Michelem Fleischmannem, a veřejnoprávní rozhlas vyzvalo, aby zanechal „účelového ovlivňování a zkreslenou prezentací faktů směrem k odborné i široké veřejnosti“.

Hospodářskou soutěž prý soukromé rádio neovlivňuje, neboť dodržuje zákonný limit rozsahu svého signálu v zemi. „Jako jediné kritérium k posouzení [zákon] definuje kumulativní pokrytí do 300 %. Stanice kontrolované společností Lagardere jsou zhruba na jedné třetině tohoto limitu,“ uvádí soukromá společnost.

Český rozhlas plánuje 1. března spustit vlastní stanici mluveného slova Český rozhlas Plus, ta se však spíše než Rádiu Česko, které dnes vysílá s BBC na jejich tuzemských kmitočtech, podobat dosavadnímu programu publicistické Šestky, kterou rovněž pohltí. Lagardere neoznámilo, kdy hodlá vysílání BBC v Česku uvést ve změněné podobě - jisté je to, že kmitočty BBC jsou pro nejfrekventovanější pásmo velmi krátkých vln (VKV).

Mezitím Rádio Impuls dostalo od rady pro vysílání licenci pro šíření svého programu rovněž na středních vlnách.

Bývalý člen Rady Českého rozhlasu Štěpán Kotrba ve čtvrtek podal radě pro vysílání podnět k odnětí vysílací licence BBC pro dlouhodobé porušování licenčních podmínek. Licence BBC byla podle něj v souladu se zákonem vydána k vlastnímu vysílání a případnému přebírání programu a nikoliv k převzatému vysílání programu společností, neregistrovaných českým právem jako obchodní společnost.

Vyjádření Českého rozhlasu k žádosti BBC Radiocom (Praha) s.r.o. o předchozí souhlas s převodem celého 100% obchodního podílu z BRITISH BROADCASTING CORPORATION (britská BBC) na společnost Lagardere Active ČR

tisková zpráva, 18. 1. 2013

Dne 17. 12. 2012 podala společnost BBC Radiocom (Praha) s r.o., která má v ČR licenci k provozování stanice B B C, k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) žádost o předchozí souhlas s převodem 100% obchodního podílu z britské veřejnoprávní BBC na obchodní společnost Lagardere Active ČR, a.s.

Mediální skupina Lagardere Active ČR, a.s. provozuje skupinu komerčních rádií – Evropa 2, Frekvence 1, rádio Bonton, Dance Radio, její součástí je také mediální zastupitelství dalších komerčních rozhlasových stanic. Značka Lagardere patří holdingu se sídlem v Paříži.

RRTV, která je ústředním orgánem státní správy pro rozhlasové a televizní vysílání a má dohlížet na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti vysílání a na jeho obsahovou nezávislost, nyní bude ve správním řízení rozhodovat, zda takový souhlas udělí či nikoliv.

Vedení Českého rozhlasu vyjadřuje nad žádostí, která by vedla k ovládnutí stávajícího vysílání dvou rozhlasových stanic veřejné služby komerčním subjektem, značné znepokojení a vyslovuje naději, že tento záměr nebude uskutečněn.

Český rozhlas nesouhlasí se změnou vlastníka stanice BBC z britské veřejnoprávní BBC na francouzskou mediální skupinu Lagardere, která v ČR mj. provozuje komerční rozhlasové vysílání. Český rozhlas nesouhlasí ani s případnou změnou platných licenčních podmínek, podle nichž musí stanice BBC vysílat pořady BBC World Service v angličtině (zpravodajství, publicistika, vzdělávání a sport) a pořady dodávané Českým rozhlasem.

Český rozhlas prohlašuje, že je nadále připraven spolupracovat s BBC na vysílání programu dle stávajících licenčních podmínek.

Z výše uvedených důvodů Český rozhlas zaslal Radě pro rozhlasové a televizní vysílání podání, kterým se domáhá, aby RRTV přiznala Českému rozhlasu postavení účastníka řízení a zároveň vyzval RRTV, aby souhlas s převodem obchodního podílu ve společnosti provozovatele ze společnosti BRITISH BROADCASTING CORPORATION na společnost Lagardere Active ČR nevyslovila.

„Bylo by velmi nešťastné a pro pověst ctihodné BBC jistě nikoliv povzbuzující, kdyby unikátní soubor dvanácti kvalitních kmitočtů v pásmu FM byl prostřednictvím prodeje podílu BBC v dceřiné společnosti BBC Praha vyveden z prostoru veřejné služby pro potřeby komerčního vysílání. Jsme přesvědčeni, že zachování dosavadní dlouholeté úspěšné spolupráce britské BBC a ČRo nadále formuje pluralitu a obsahovou nezávislost rozhlasových stanic v ČR,“ komentuje vzniklou situaci generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan.

O svém záměru spolupracovat i nadále s BBC Radiocom (Praha) na vysílání programu dle stávajících licenčních podmínek informovalo vedení Českého rozhlasu dopisem nejen BBC Radiocom (Praha), ale i vedení BBC v Londýně. O pomoc při řešení vzniklé situace požádalo také Ministerstvo zahraničních věcí ČR, resp. Velvyslanectví ČR ve Spojeném království.

BBC získala unikátní soubor vysílacích kmitočtů na základě osobní žádosti předsedkyně vlády Margaret Thatcherové prezidentu Václavu Havlovi během její oficiální návštěvy v Praze v září 1990. O přidělení kmitočtů rozhodla na základě této vrcholné diplomatické žádosti tehdejší vláda a britská BBC se tak stala jednou z prvních svobodných rozhlasových stanic, která získala v tehdejším Československu oprávnění k vysílání. Tyto kmitočty se později staly součástí nové licence, kterou v roce 1998 RRTV přidělila dceřiné společnosti BBC – BBC Radiocom (Praha).

Na tvorbě programu spolupracuje Český rozhlas s BBC od roku 1996. Český rozhlas vnímá tuto dosavadní dlouhodobou úspěšnou spolupráci s BBC jako vyjádření partnerství dvou nejstarších veřejnoprávních institucí. Program, koncipovaný v souladu s platnými licenčními podmínkami jako střídání bloků BBC World Service v angličtině a Českého rozhlasu v češtině, znamenal významný přínos k rozmanitosti nabídky rozhlasového vysílání v ČR, zejména v oblasti špičkového zpravodajství a publicistiky. Ostatně i vedení BBC v Londýně označilo v dopise ze 4. 6. 2012, adresovaném RRTV, vzájemnou spolupráci za jeden ze svých klíčových projektů v Evropě, který je součástí strategických plánů BBC World Service s plánem dlouholeté spolupráce s Českým rozhlasem trvajícím po celou dobu platnosti současné licence BBC, tedy do roku 2025.

Naplněním deklarace eminentního zájmu o takovou spolupráci pak měla být žádost společnosti BBC Radiocom (Praha) o změnu licenčních podmínek spočívající v rozšíření společného vysílání s Českým rozhlasem ze stávajících šesti na dvanáct hodin. Tuto žádost však v červenci 2012 RRTV zamítla.

Vzhledem k tomu, že společnost BBC Radiocom (Praha) bez udání důvodů vypověděla k 28. 2. 2013 spolupráci s Českým rozhlasem, vyzvalo vedení ČRo společnost BBC Radiocom (Praha), aby sdělila Českému rozhlasu návrhy, jak bude nadále probíhat vzájemná spolupráce a jak společnost BBC Radiocom (Praha) bude nadále naplňovat platné licenční podmínky, které jsou založené na programové spolupráci.

Na základě Českému rozhlasu dostupných informací pak má vedení rozhlasu zároveň pochybnosti o tom, zda převodem 100% podílu ve společnosti BBC Radiocom (Praha) z dosavadního jediného společníka BRITISH BROADCASTING CORPORATION na společnost Lagardere Active ČR nemůže dojít k narušení hospodářské soutěže na území České republiky. Český rozhlas proto v této věci podal podnět k Úřadu pro hospodářskou soutěž.

Lagardère Active ČR: ČRo nevhodně zasahuje do rozhodování o BBC

Společnost Lagardère Active ČR se rozhodla reagovat na dnešní prohlášení ČRo (Vyjádření Českého rozhlasu k BBC), ve kterém ČRo uvádí zavádějící informace a stanoviska.

Společnost Lagardère se ohrazuje vůči vyjádření generálního ředitele ČRo p. Duhana, ze kterého vyplývá, že by snad měla být méně hodnotným partnerem pro BBC než Český veřejnoprávní rozhlas. Jsme pevně přesvědčeni, že spolupráce BBC a Lagardère nejenom umožní zachování hodnotného vysílání BBC v ČR, ale přinese navíc i větší pestrost v segmentu stanic mluveného slova. Tento segment by v ČR byl jinak naopak zcela pod dominantním vlivem veřejnoprávního ČRo.

O charakteru licence, podle které vysílá BBC Radiocom, není žádných pochyb a zákon o RTV jasně definuje, jakým způsobem RRTV posuzuje podmínku plurality v souvislosti s udělením souhlasu k převodu obchodního podílu ve společnosti provozovatele vysílání s licencí - jako jediné kritérium k posouzení definuje kumulativní pokrytí do 300%. Stanice kontrolované společností Lagardère jsou zhruba na jedné třetině tohoto limitu. Vyjádření ČRo považuje Lagardère za nevhodný pokus ovlivňovat jednání a rozhodování RRTV v probíhajícím správním řízení v dané věci a snahu zatahovat do něj prvky, které s daným rozhodnutím nesouvisí a jsou pro něj zcela irelevantní.

„Lagardère vyzývá ČRo, aby zanechal účelového ovlivňování a zkreslenou prezentací faktů směrem k odborné i široké veřejnosti v souvislosti s danou kauzou, protože by takovým jednáním ČRo mohlo docházet k poškozování společnosti Lagardère,“ uvedl za Lagardère Miroslav Hrnko, výkonný ředitel Lagardère Active ČR.

Kotrba podal RRTV návrh na odnětí licence BBC, kritizuje Úřad Rady za nezveřejnění žádosti BBC na úřední desce

tisková zpráva Štěpána Kotrby

Bývalý člen Rady Českého rozhlasu Štěpán Kotrba předal 17. 1. 2013 do podatelny Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání podnět Radě k zahájení správního řízení s BBC Radiocom (Praha) s.r.o. o odnětí licence provozovatele rozhlasového vysílání pro dlouhodobé porušování licenčních podmínek a §21 odst. 10 zákona 231/2001 Sb..

Podle něj může provozovatel rozhlasového vysílání (kategorie zákona netotožná s provozovatelem převzatého rozhlasového vysílání) po předchozím souhlasu Rady přebírat program jiného provozovatele vysílání s licencí včetně identifikace přejímaného programu. Kotrba argumentuje, že problémem provozovatele rozhlasového vysílání BBC Radiocom (Praha) s.r.o. je, že už dlouhou dobu není provozovatelem vlastního rozhlsového vysílání, na které má licenci, ale pouze provozovatelem převzatého rozhlasového vysílání britské BBC World Service a Českého rozhlasu. Žádný vlastní program z vlastních pořadů už BBC Radiocom (Praha) s.r.o. netvoří a nesestavuje. Na činnost provozovatele převzatého rozhlasového vysílání ovšem nemá BBC Radiocom (Praha) s.r.o. v Česku licenci.

BBC Broadcasting House, společnost registrovaná ve Velké Británii jako provozovatel vysílání, a BBC World Service, registrovaná ve Velké Británii jako tvůrce a šiřitel pořadů pod značkou BBC v zahraničí nejsou dle českého práva „jiný provozovatel vysílání s licencí“... a tudíž šíření jejich programu provozovatelem vysílání BBC Radiocom (Praha) s.r.o. je nelegální. Licence BBC Radiocom (Praha) s.r.o. byla v souladu se zákonem vydána k vlastnímu vysílání a případnému přebírání programu dle §21 odst. 10 zákona 231/2001 Sb., a nikoliv k převzatému vysílání programu společností, neregistrovaných českým právem jako obchodní společnost a Radou jako „provozovatel vysílání s licencí“.

Kotrba zároveň ve svém desetistránkovém podání vytýká Radě, že neseznámila veřejnost s textem žádosti BBC Radiocom (Praha) s.r.o. o převod vlastnického podílu na Lagardere Active ČR a.s. a neumožnila tak veřejnosti podat kvalifikované podání v této věci. Zveřejnění pouze na digitální úřední desce Rady odporuje správnímu řádu, neboť neobsahuje vlastní text žádosti, ale pouze informaci o tom, že tato žádost byla podána. Kotrba navrhuje neprodlené odstranění tohoto nedostatku a do té doby přerušení řízení dle § 21 odst. 3 (opětný běh 30 denní lhůty po odstranění právní vady).

Kotrba v závěru svého podání vyzývá Radu, aby se do doby rozhodnutí o této žádosti a vyjasnění všech nejasností zdržela veškerých nevratných právních úkonů, které my mohly ohrozit právní pozici České republiky, její zájmy či zájmy jejích občanů.